การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาระบบบริหารราชการ (สำนักส่งเสริม) การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาระบบบริหารราชการ

 1. กรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์ระบบสุขภาพ
  1. Assess Health ทั้ง Demand and supply side
  2. WHO Health System Framework (6 Building Block)
  3. Health promotion Framework ; Action ,Output,Outcome
 2. New Business Process Ecosystem , Supply Network
 3. Assessment & Advocacy.
 4. Culture & Core Competency
  1. Culture
  2. A2IM ในความหมายของ DOH Core Process & DOH Core Competency.
 5. แบบฝึกหัด
  1. Assessment & Advocacy ตัวอย่างการ Assess & Advocate เรื่องแม่ตาย
  2. Organization Culture
 6. เครื่องชี้วัด

กรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์ระบบสุขภาพ


New Business Process Ecosystem , Supply Network


New Business Process Ecosystem , Supply Network


วัฒนธรรมองค์กร & Core Competency


แบบฝึกหัด Assessment & Advocacy


แบบฝึกหัดวัฒนธรรมองค์กร


เครื่องชี้วัด :

 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
 3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
 4. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
 5. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
 6. ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน (2.1)
 7. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (มิติที่ 1 HAPPY BODY)(2.2.1)
 8. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management) (2.2.2)
 9. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement))(2.2.3)
 10. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (2.3)
 11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 (2.4)
 12. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน (2.5)

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

 1. เอกสารอ้างอิง 1.1
 2. เอกสารอ้างอิง 1.2
 3. เอกสารอ้างอิง 1.3
 4. เอกสารอ้างอิง 1.4

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

 1. เอกสารอ้างอิง 2.1
 2. เอกสารอ้างอิง 2.2
 3. เอกสารอ้างอิง 2.3

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน

 1. เอกสารอ้างอิง 3.1
 2. เอกสารอ้างอิง 3.2
 3. เอกสารอ้างอิง 3.3

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

 1. เอกสารอ้างอิง 4.1
 2. เอกสารอ้างอิง 4.2
 3. เอกสารอ้างอิง 4.3
 4. เอกสารอ้างอิง 4.4
 5. เอกสารอ้างอิง 4.5

ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

 1. เอกสารอ้างอิง 5.1

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

 1. เอกสารอ้างอิง 6.1
 2. เอกสารอ้างอิง 6.2
 3. เอกสารอ้างอิง 6.3
 4. เอกสารอ้างอิง 6.4
 5. เอกสารอ้างอิง 6.1

2.2.1ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (มิติที่ 1 HAPPY BODY)

 1. เอกสารอ้างอิง 7.1
 2. เอกสารอ้างอิง 7.2
 3. เอกสารอ้างอิง 7.3
 4. เอกสารอ้างอิง 7.4
 5. เอกสารอ้างอิง 7.5
 6. เอกสารอ้างอิง 7.6
 7. เอกสารอ้างอิง 7.7
 8. เอกสารอ้างอิง 7.8
 9. เอกสารอ้างอิง 7.9
 10. เอกสารอ้างอิง 7.10
 11. เอกสารอ้างอิง 7.11

2.2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

 1. เอกสารอ้างอิง 8.1
 2. เอกสารอ้างอิง 8.2
 3. เอกสารอ้างอิง 8.3
 4. เอกสารอ้างอิง 8.4
 5. เอกสารอ้างอิง 8.5
 6. เอกสารอ้างอิง 8.6

2.2.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement))

 1. เอกสารอ้างอิง 9.1
 2. เอกสารอ้างอิง 9.2

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

 1. เอกสารอ้างอิง 10.1

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0

 1. เอกสารอ้างอิง 11.1

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

 1. เอกสารอ้างอิง 12.1
 2. เอกสารอ้างอิง 12.2