หมวด 2 . Strategy


การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์

ในปี 1993 James Moore ได้เขียนบทความใน Business Review ในปี 1993 ว่า ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์การที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยที่นวัตกรรมทางธุรกิจนั้นไม่ได้มีวิวัฒนาการจากสูญญากาศ แต่ต้องสามารถที่จะดึงทรัพยากรจากทุกแหล่ง และสามารถดึงทุน หุ้นส่วนหรือพันธมิตร ผู้ส่งมอบ และลูกค้า เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายของการมีส่วนร่วม โดยแนะนำว่า องค์กรไม่ควรมองว่าเป็นของสมาชิกของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านี่น แต่เป็นส่วนหนึ่งของนิเวศวิทยาทางธุรกิจ ที่ต้องข้ามอุตสาหกรรม ในระบบนิเวศน์ธุรกิ องค์กรต้องร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อไปสู่นวัตกรรม โดยทำงานร่วมกันและแข่งขันกันไปในเวลาเดียวกัน เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และท้ายที่สุดเพื่อพัฒนานวัตกรรมในรอบต่อๆไปด้วย
Cross variaties of industry คือ ทำธุรกิจนอกขอบเขตที่เราทำ เช่น ทำ รพ.ต้องไปทำร่วมกับ สาขาอื่นๆ โดยผู้ร่วมงาน

ระบบนิเวศน์ธุรกิจ
องค์กรมีความต้องการในการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลาย ผู้นำองค์กรต้องนำองค์กรโดยให้องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของ Interrelated cross industries ความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งภายในและต่างประเทศหรืออาจจะทั่วโลกของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ข้ามอุตสาหกรรม ที่เรียกว่าระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ เครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางนี้ประกอบด้วย พันธมิตรดั้งเดิมที่เคยร่วมธุรกิจกันมาและ คู่ความร่วมมือ (Collaborators) ซึ่งอาจจะเป็นเป็นคู่แข่งของเรา รวมถึงองค์กรนอกภาคส่วนอุตสาหกรรม ชุมชน และลูกค้าด้วย การเติบโตขององค์กรนั้นคือการเติบโตในภาพรวมของระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ และความสามารถของระบบดังกล่างในการเตรียมตัวเพื่ออนาคต เนื่องจากคู่แข่งนั้นอาจมาจากอุตสาหกรรมที่ข้ามสายงาน องค์กรจะสามารถยืนอยู่ได้แม้จะมีคู่แข่ง โดยอาศัย new and novel offering ภายในระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ

หมวด 3 Customer and Stakeholder


หมวด 6 Operation System