Untitled Document
Topic :  สำรวจ Product Champion 22-23 ธ.ค.59 ที่ ไพน์เฮิร์สท ปทุมธานี กลับหน้าเดิม
 

22 ธ.ค.59

 1. การสำรวจ Product Champion และผลที่คาดหวังของกรมอนามัย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
 2. ออกแบบการสำรวจ

23 ธ.ค.59
 1. จัดทำแบบสอบถามให้สอดคล้องกับคำถามหลักและวิธีการเก็บข้อมูล และ servey instruction.
 2. กำหนด Road Map การสำรวจ Product Champion.
 3. อภิปรายทั่วไป และสรุปผลการประชุม

Link
 1. DOH Product Champion
 2. Flow การวางแผนการสำรวจ
 3. Flow Active Surveillance (Survey)
 4. Product Definition
 5. DOH Product Line
 6. เอกสาวรอ้างอิง
 7. ภาพกิจกรรม

Flow การจัดทำแบบสำรวจ


Flow Active Surveillance


 

การสำรวจ Product Champion และผลที่คาดหวังของกรมอนามัย

Product Champion ของกรมอนามัย

 1. ระบบจัดการมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (HPS)
 2. ระบบจัดการมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ (YFHS)
 3. ระบบจัดการ มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม (HPH)
 4. ระบบจัดการมาตรฐาน Healthy workplace. (HWP)
 5. ระบบจัดการมาตรฐาน EHA (EHA)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (RMC)
 7. สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (RE)
 8. หลักสูตร Care Manager. (CMC)
 9. แนวทางการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับ อปท.(MTP)
 10. อสธ.จ (คณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด (PEC)

นิยามของคำว่า Product 

 1. สิ่งที่สามารถเสนอต่อตลาดเพ่ื่อ สร้างความสนใจ เพื่อให้ได้มา เพื่อใช้ หรือเพื่อบริโภค ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ โดย Product อาจอยู่ในรูปสิ่งของที่จับต้องได้ บริการ ตัวคน สถานที่ องคกร หรือ แนวคิด ก็ได้
 2. Product is anything that can be offered to a market for attention,acquisition,use, or consumption that might satisfy a want or need. It includes physical objects , services ,persons ,places organization and ideas.

Porter 's Value Chain


DOH Product Hierchy.

 1. Need Family = Good Health
 2. Product Family
  1. Promote ส่งเสริมให้ประชาชน มี Health Literacy เพื่อสร้าง Health Stock in all Life Course)
  2. Prevent  ป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม (Primary , Secondary , Tertiary Prevention)
  3. Protect ปกป้อง / คุ้มครอง ให้อยู่ใน Health Setting , ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
 3. Product Class
  1. Promote Health Famility
   1. Promote Health Literacy in all individual.
   2. Promote Health Stock through life course.
   3. Promote Primary Health Care in all communities.
  2. Prevent Disease Familty
   1. Screening for early detection
   2. Surveillance for effective response.
  3. Protect Health Family
   1. Standard Services and settings.
   2. Accredit Products and Services.
   3. Health in all policy and strategy.
   4. Law and regulation for health protection.
 4. Product Lines  ดังตารางด้านล่าง

DOH Product Lines 


ความคาดหวังในการจัดการอบรม

 1. ด้านกระบวนการ
  1. สร้างเครือข่ายของระบบเฝ้าระวังทั้ง Passive & Active Surveillance.
   1. เครือข่าย ส่วนกลางและศูนย์เขต
   2. เครือข่ายศูนย์เขต กับ จังหวัด
  2. มีความรู้และทักษะที่จะไปทำการสำรวจ โดยใช้หลักสถิติได้อย่างถูกต้อง
  3. นำความรู้และทักษะจากการสำรวจ Product Champion ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการสำรวจเรื่องอื่นๆ ได้
 2. ด้านผลลัพธ์จากการสำรวจ เพื่อนำผลการสำรวจ
  1. ไปปรับปรุง Product เพื่อนำมาปรับปรุง Product ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับผลงาน
  2. ไปปรับปรุง channel Distribution เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
  3. ไปสร้างความรู้

การออกแบบการสำรวจ

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดให้ชัดว่า มีวัตถุประสงค์เฉพาะว่าอะไร ส่วนนี้มีความสำคัญในการกำหนดประเด็นที่จะสอบถาม ซึ่งประเด็นที่จะสอบถามจะนำไปสู่คำถามที่สอดคล้องกับประเด็นที่จะสอบถาม
 2. Stakeholder  Analysis และใครเป็น Key stakeholder พร้อมเหตุผลของการเลือกเป็น Key stakeholder โดยแบ่งเป็น
  1. Providers จะถามทุกระดับ หรือถามเฉพาะระดับที่อยู่ชิด End users ที่ใกล้ที่สุด
  2. End users
 3. กำหนดประเด็นสำคัญ เพื่อที่จะตอบวัตถุประสงค์
 4. กำหนดคำถามสำคัญ ที่สอดคล้องกับประเด็นที่จะถาม
 5. หาจำนวนรายของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง Provoders และ End Users จำนวนรายที่เกี่ยวข้องจะเป็นข้อมูลนำเข้าในการ
  1. กำหนดวิธีการที่จะเก็บข้อมูล ว่าจะใช้วิธีใด โดย
   1. ผู้เกี่ยวข้องน้อย อาจจะใช้วิธี Focus group discussion หรือจัดประชุมถามความคิดเห็น Nominal group discussion. หรือใช้การสัมภาษณ์ (Interview) แบบต่างๆ เช่น Face to face interview , Phone interview
   2. ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ใช้วิธีการ ทอดแบบ (self adminster) ซึ่งจะใช้ by hand ,by phone ,by web ขึ้นกับกลุ่มเป้่าหมาย
  2. กำหนดรูปแบบของแบบสอบถามที่เหมาะสม เช่น ถ้าเป็นการ Interview แบบสอบถามอาจจะยาวได้ ถ้าเป็นแบบทอดแบบ ไม่ควรจะยาวเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และไม่มีคำถามประเภทที่ว่า ถ้าตอบข้อนี้ ให้ข้ามไปตอบข้อไหน ซึ่งแบบสอบถามแบบนี้ให้เก็บข้อมูลแบบ Interview มากกว่า
 6. เลือกวิธีการ sampling และหา sample size
 7. จัดทำแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด และให้เหมาะสมกับวิธีการเก็บข้อมูล
 8. กำหนด Instruction ให้ชัดเจน มี inclusion & Exclusion หรือไม่
 9. ทุกเครื่องมือต้องทำการทดสอบ ตามวิธี และ พื้นที่ที่กำหนด (Pre test) โดย คนที่สร้างแบบสอบถาม และพื้นที่ที่จะเก็บ  โดยจำนวนคนที่ถามใช้หลักจน ถามถึงคนที่ตอบแล้วราบรื่น ถึงหยุด โดยดูทั้งลำดับตำถาม ภาษาที่ใช้  การทอดแบบ ไม่ควรถาม ถ้าคอบข้อนี้ใช ให้ไปตอบข้อ 2 และ

Road Map การสำรวจ Product Champion
 
 

เอกสารอ้างอิง

 1. สรุปแบบสำรวจ Product Champion HPH

ภาพกิจกรรม


น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi