Untitled Document
Topic : แผนบูรณาการวัยทำงาน  
 1. แผนบูรณาการวัยทำงานของกรมอนามัย
 2. Issues ที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงาน
  1. Physical Activity Guide Line 2008
  2. Diet
  3. HT
  4. DM
  5. Common Cancer in female  - Breast Cancer
 3. เครื่องชี้วัด


System Analysis
 1. เป้าประสงค์ของกลุ่มวัยนี้ มี 2 ประเด็นใหญ่คือ
  1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง เพื่อลด NCD รายใหม่ และในกลุ่มป่วยเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น ไม่ให้เกิดผลแทรกซ้อน
  2. การคัดกรองโรค NCD  รวมถึง Common Cancer เพื่อ Early Diagnosis & Prompt Treatment.
 2. แผนบูรณาการของวัยทำงานของเขต ได้ออกแบบระบบเป็นดังแผนภาพด้านบน (โอกาสพัฒนาคือกล่องที่ได้ Label สีชมพู )
  1. มีการแต่งตั้งผู้ที่จะดูแลภาพรวมทั้งระดับ ตำบล(Case Manager) อำเภอ(NCD Manager) จังหวัด(PM) และเขต มอบให้ ศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้องได้แก่ สคร. ,ศูนย์อนามัย และศูนย์สุขภาพจิต ดูแลภาพรวมของเขตในประเด็นที่ตนเกี่ยวข้อง โดยมี สคร เป็น Focal Point.
  2. ระบบการทำงานในเรื่อง NCD รวมถึงมะเร็ง จะเน้นใน 3 เรื่องหลักคือ Case Finding (Screening & Confirm for Diagnosis) ,Case Register และ Case Holding (การดูแล รักษา)
  3. การ Screening จะสามารถแบ่งประชาชนวัยทำงานเป็น 3 กลุ่ม และทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับการดูแลที่แตกต่างกัน (Improve ,Maintain ,Restore Health)
   1. กลุ่มปกติ ให้กลุ่มนี้ Maintain Health ให้ปกติต่อไป และถ้าเป็นได้ ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral Modification) เพื่อให้ไปสู่การ Improve Health
   2. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเข้มข้นกว่ากลุ่มแรก เพื่อให้มีผลต่อการเปลี่ยนจากกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มดี หรือไม่เคลื่อนไปเป็นกลุ่มป่วย ซึ่งบางตำรา ใช้คำว่า Therapeutic Life Style Change (TLC) เพื่อให้ดูเข้่มข้นกว่า Behavioral Modification ใน JNC7 ยังมีคำย่ออีกคำเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงโดยบริโภคอาหารเพื่อหยุดความดันสูง หรือ Diet Approach to Stop Hypertension (DASH) เป็นต้น
   3. กลุ่มป่วยเป็น NCD หรือ มะเร็ง กลุ่มนี้ เพื่อ Maintain Health ไม่ให้มี complication หรือ Restore health ในรายที่มี Morbidity แล้ว ซึ่งที่จริงแม้จะป่วย 3 อ.2 ส.ก็สามารถ Improve general Condition ได้ แม้โรค NCD จะไม่หายก็ตาม
  4. การมี  manager ในระดับต่างๆ ก็เพื่อ
   1. ดูภาพรวมของโรค NCD หรือมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Feed back ข้อมูลไปสู่จุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุง หรือที่เรามักเรียกว่า Appropriate Response.
   2. เพิ่มการ Coverage ของประชากรได้ดีขึ้น ไม่ตกหล่น
   3. เชื่อมต่อการดูแลผู้ป่วยในระดับ Secondary & Tertiary care กับ Primary care และเชื่อมต่อระหว่าง Hospital กับ Community.
  5. โรงพยาบาลและมีชุมชน มีบทบาทในการดูแลที่แตกต่างกัน คือ
   1. โรงพยาบาลเน้นในเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการให้การรักษา รวมถึงการส่งต่อ เพื่อการวินิจฉัย หรือ รักษาตาม Service plan รวมถึงการ Empower ประชาชน ให้ Self Care ตนเอง หรือ Empower ชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อกำหนดมาตรการทางสังคม เพื่อควบคุมโรค/ภัยสุขภาพของชุมชน
   2. ครอบครัว / ชุมชน เน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ (Supportive Environment) และการสนับสนุนงบประมาณ (Funding) แผนงานสุขภาพที่ดำเนินการหรือริเริ่มโดยชุมชนหรือจะเรียกรวมๆว่ามาตรการทางสังคมของอาจารย์ อมร นนทสุต
 3. โอกาสพัฒนาที่จะดำเนินการปี 2558
  1. พัฒนาระบบข้อมูล และความรู้ เพื่อสนับสนุน Manager ระดับต่างๆ เพื่อให้มองภาพรวมในเรื่อง NCD และมะเร็งได้อย่างรอบรู้ (Inteligence & Oversight) เพื่อให้สามารถออกแบบระบบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบ (ตำบล อำเภอ จังหวัด เขต)
  2. ดูแลระหว่างรอยต่อระหว่างการคัดกรอง (Case Finding) กับ Case Holding โดยจะทำการ Case Register ในรายกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย โดยทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวจะได้รับการดูแลที่เหมาะสม และอย่างครอบคลุม (ในระดับ community base)
  3. พัฒนารูปแบบ
   1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ให้ work จริงในระดับโรงพยาบาล โดยจะเน้นพัฒนาที่ระดับ รพช.ก่อน เนื่องจากมีกำลังคนที่มากพอที่จะพัฒนางาน เมื่อสำเร็จจะขยายผลไปสู่ระดับ รพ.สต.
   2. เครื่องมือการคัดกรอง ที่สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี Evidence Base รองรับ
  4. Training บุคลากรที่ปฏิบัติที่หน้างานให้ทำงานในเรื่องNCD และ มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง
 1. JNC7- Prevention Detection Evaluation and Treatment of High Blood Pressure
  1. HT Risk
  2. HT Evaluation
  3. HT Treatment
  4. HT Management in speical Situation
  5. HT Control
 2. Physical Activity guide Line 2008 (US Department of health Human Services (HHS)
 3. Dietary Guide Line 2010
 4. The Great Cholesterol Lie Dr.Dwight Lundel - Englist
 5. The Great Cholesterol Lie Dr.Dwight Lundel - Thai
 6. National Health Examination Survey ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5 - Ratchaburi