Untitled Document
Topic : เขตบริการสุขภาพ / เขตสุขภาพที่ 5
การส่งเสริมสุขภาพคนไทยวัยทำงานยุค 4.0 - วันที่ 23 พ.ย. 60 ถึง 23 พ.ย. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 ณ.ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link รายละเอียด
เยี่ยมเสริมพลังโครงการพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 4,5 - วันที่ 8 พ.ค. 60 ถึง 9 พ.ค. 60
นพ.วัลลภ ไทยเหนือ และคณะได้มาเยี่ยมเสริมพลังตามโครงการพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้บริหารระดับกระทรวงและผู้ตรวจราชการ ของเขต 4,5 ให้การต้อนรับที่ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
** Link รายละเอียด
ประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผน PPP เขตสุขภาพที่ 5 - วันที่ 4 พ.ค. 60 ถึง 4 พ.ค. 60
ศูนย์วิชการของเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ กลุ่มยุทธศาสตร์และ Focal Point ของ 8 จังหวัด จัดประชุมเพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ 5
** Link รายละเอียด
การตรวจเยี่ยมเรื่อง โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 5 - วันที่ 2 พ.ค. 60 ถึง 2 พ.ค. 60
นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษา รมต.สธ. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเรื่อง รพ.อาหารปลอดภัย ที่จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่านครปฐม ผู้ตรวจกระทรวง สธน. นพ.สาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหาร รพ.ให้การต้อนรับ
** Link รายละเอียด
แนวทางการดำเนินงาน Age Friendly City - วันที่ 28 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60
Focal point ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 5 จัดประชุมการดูแลผู้สูงอายุ ที่ Golden beach ชะอำ
** Link รายละเอียด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมของเขต - วันที่ 6 ม.ค. 60 ถึง 6 ม.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2560-2564 ของเขตสุขภาพ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในส่วนของยุทธศาสตร์ PP excellence ของเขตสุขภาพที่ 5 โดยเชิญผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในเขตมาร่วมแลกเปลี่ยน และเชิญ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ มาให้ข้อเสนอแนะ
** Link รายละเอียด
พัฒนาการเด็กในศตวรรษที่ 21 - วันที่ 14 ก.ย. 59 ถึง 14 ก.ย. 59
สตป.และภาคีเครือข่ายได้จัดประชุม พัฒนาการเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่โรงแรม Miracle
** Link รายละเอียด
ประชุมตำบลต้นแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเป็นจุดนำสู่การบูร - วันที่ 27 มิ.ย. 59 ถึง 28 มิ.ย. 59
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับ 10 ตำบลต้นแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ LTC เป็น Entry Point ได้จัดอบรมโดยนำทีมนำในพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำแผนบูรณการโดยใช้ ค่ากลาง เป็นเครื่องมือ
** Link รายละเอียด
การอบรมครู ก.โรงเรียนผู้สูงอายุ - วันที่ 2 มิ.ย. 59 ถึง 2 มิ.ย. 59
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมครู ก.เพื่อไปอบรมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยนำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี
** Link รายละเอียด
Age Friendly City - วันที่ 4 พ.ค. 59 ถึง 4 พ.ค. 59
ศุนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดประชุมเกี่ยวกับ Age Frieldly City ที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link รายละเอียด
เยี่ยมเสริมพลัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 4,5 - วันที่ 2 พ.ค. 59 ถึง 3 พ.ค. 59
ท่านวัลลภ ไทยเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขตสุขภาพที่ 4,5 ที่ รพ.พระสังฆราชที่ 17 สุพรรณบุรี และ ศูนย์พัฒนาเด็ก ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย เป็นประธาน เปิดประชุม พร้อม ผู้ตรวจราชการเขต 4,5 นพ.สสจ. ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ให้การต้อนรับ
** Link รายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการค่ากลาง - วันที่ 25 เม.ย. 59 ถึง 26 เม.ย. 59
CCO,CO ของศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดอบรมแก่ทีมจังหวัด เรื่องการจัดการค่ากลาง
** Link รายละเอียด
การอบรมเรื่องการจัดการตำบลบูรณการ ใชหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้วยการใช้ค่ากลาง - วันที่ 3 เม.ย. 59 ถึง 5 เม.ย. 59
อาจารย์อมร นนทสุต และทีมวิทยาการจากศูนย์อนามัยที่ 1 อบรมเรื่องการการจัดการค่างกลาง
** Link รายละเอียด
ประชุมการจัดทำคำรับรอง กรมอนามัย - วันที่ 6 ม.ค. 59 ถึง 7 ม.ค. 59
กพร.กรมอนามัย จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำคำรับรองประจำปี 2559 ของกรอนามัย ที่ TK
** Link รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการนิเทศ - วันที่ 28 ธ.ค. 58 ถึง 28 ธ.ค. 58
กองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้นิเทศงานของกรมอนามัยที่จะนิเทศร่วมกับทีมตรวจราชการ สามารถตรวจนิเทศได้อย่าง Smart ที่ Pine Hurst ปทุมธานี
** Link รายละเอียด
ประชุมปฏิบัติการ การตรวจราชการปี 2559 - วันที่ 17 ธ.ค. 58 ถึง 18 ธ.ค. 58
สำนักตรวจและประเมิน ได้จัดประชุมปฏิบัติการให้กับผู้นิเทศ ร่วมกับทีมตรวจราชการปี 2559
** Link รายละเอียด
ประชุมสรุปผลการอบรม Care Giver - วันที่ 17 พ.ย. 58 ถึง 17 พ.ย. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 จัดประชุมผู้รับผิดชอบในการจัดอบรม Care giver 8 จังหวัด
** Link รายละเอียด
การมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุขปี 2559 - วันที่ 15 ต.ค. 58 ถึง 15 ต.ค. 58
การมอบนโยบายโดย รัฐมนตรีว่่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และอธิบดี ให้แก่ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ. Centra แจ้งวัฒนะ
** Link รายละเอียด
ประชุมการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม Thalassemia - วันที่ 5 ต.ค. 58 ถึง 6 ต.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้จัดอบรมให้แก่ บุคลากรสาธารณสุขในเขต 5 ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพันธุกรรม Thalassemia ที่ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์อนามัยที่ 4
** Link รายละเอียด
สรุปผลการตรวจราชการปี 2558 - วันที่ 25 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58
สำนักตรวจราชการได้ชัดประชุม สรุปผลการตรวจราชการปี 2558 ที่โรงแรม รามาการ์เดนท์
** Link รายละเอียด
การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 42 เดือนด้วย DSPM ในศูนย์เด็กเล็กทัวประเทศ - วันที่ 6 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58
กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ตรวจคัดกรองเด็กอายุ 42 เดือน ด้วย DSPM ในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ผลการคัดกรองสรุปได้ดังรายละเอียด ข้อมูลจาก สำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข
** Link รายละเอียด
ประชุมมอบนโยบาย การรณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ 6-10 ก.ค.58 - วันที่ 21 พ.ค. 58 ถึง 21 พ.ค. 58
รก.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย เป็นประธานเปิดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศในวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558
** Link รายละเอียด
การอบรม child Manager เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 3 - วันที่ 18 พ.ค. 58 ถึง 19 พ.ค. 58
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด ศูนย์วิชาการเขต จัดอบรมพัฒนา Child Manager รุ่นที่ 3 ที่ สสจ.กาญจนบุรี
** Link รายละเอียด
การอบรม child Manager เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 2 - วันที่ 14 พ.ค. 58 ถึง 15 พ.ค. 58
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด ศูนย์วิชาการเขต จัดอบรมพัฒนา Child Manager รุ่นที่ 2 ที่ เทศบาลชะอำ จ.เพชรบุรี
** Link รายละเอียด
การอบรม child Manager เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1 - วันที่ 11 พ.ค. 58 ถึง 12 พ.ค. 58
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด ศูนย์วิชาการเขต จัดอบรมพัฒนา Child Manager รุ่นที่ 1 ที่ ศูนย์อนามัยที 4 ราชบุรี
** Link รายละเอียด
การอบรมพัฒนาคณะกรรมการ MCH board ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง พัฒนาการเด็กและ DSPM - วันที่ 8 พ.ค. 58 ถึง 8 พ.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 จัดอบรมพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ MCH board ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 โดยเชิญ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี มาบรรยายเรื่องพัฒนาการเด็ก และการใช้ DSPM และ DAIM เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็ก
** Link รายละเอียด
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในมนุษย์ - วันที่ 6 พ.ค. 58 ถึง 6 พ.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 และคณะกรรมการ R2R เขตสุขภาพที่ 5 จัดอบรมจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ 8 จังหวัดในเขต ที่ห้องประชุม ลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่
** Link รายละเอียด
การประชุมทีมประเมิน MCHA เขตสุขภาพที่ 5 - วันที่ 20 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 ประชุมเพื่อพัฒนาทีมประเมิน Maternal and Child Accreditation (MCHA) ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 4
** Link รายละเอียด
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบจังหวัดเรื่อง Primary Care ,DHS,PCA ที่ Miracle - วันที่ 3 ก.พ. 58 ถึง 3 ก.พ. 58
สป ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด เพื่อปรับ Concept ในเรื่อง Primary Care , DHS ,PCA และ Family Care Team ให้ตรงกัน สามารถแยกความเหมือนและความต่างของคำต่างๆที่ได้กล่าวมาได้ ซึ่งหวังผลต่อการสื่อสารต่อผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ให้สามารถนำแต่ละ Concept ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และบูรณาการ
** Link รายละเอียด
ประชุมแนวทางการตรวจราชการกรมอนามัย - วันที่ 20 ม.ค. 58 ถึง 20 ม.ค. 58
กองแผนงาน กรมอนามัยได้จัดประชุมผู้นิเทศกรมฯ เกี่ยวกับแนวทางการตรวรราชการในส่วนที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ณ.โรงแรม TK โดยมีท่านพิษณู แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัยให้เกียรติมาเป็นประธาน
** Link รายละเอียด
ประชุมแนวทางการตรวจราชการ ปี 2558 ที่ Centra ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ - วันที่ 9 ม.ค. 58 ถึง 9 ม.ค. 58
สำนักตรวจราชการ และประเมินผล สป.สธ ได้จัดประชุม แนวทางการตรวจราชการปี 2558 โดยมีท่านปลัดกระทรวง มาเป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้าประชุมได้แก่ นพ.สสจ. ผู้อำนวยการ รพศ/รพท. ผอ.ศูนย์วิชาการ และตัวแทน รพช/สสอ/ เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน
** Link รายละเอียด
ประชุม การปรับกระบวนทัศน์การดูแลผู้สูงอายุ - วันที่ 8 ธ.ค. 57 ถึง 8 ธ.ค. 57
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ กสธ. - วันที่ 26 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57
ประชุมแผนสุขภาพเขต 5 - วันที่ 23 ก.ย. 57 ถึง 23 ก.ย. 57
นโยบาย รมว นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ - วันที่ 13 ก.ย. 57 ถึง 13 ก.ย. 57
การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 และทิศทางการดำเนินงาน 2558 - วันที่ 28 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57
กรมอนามัยได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2557 และทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ที่โรงแรม Lee Garden อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
** Link รายละเอียด
Child Policy Implementation in Health Promotion & Prevention (CPI-PP) - วันที่ 22 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57
นพ.สมศักดิ์ ชุณรัศมิ์ นพ.สมศักดิ์ ภัทร. รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ได้ร่วมประชุมเพื่อปิดโครงการ ในการพัฒนานักวิชาการศูนย์อนามัยให้เป็น Smart Regulator & System Supportor
** Link รายละเอียด
ปลัดกระทรวงตรวจเยี่ยมเรื่อง Service plan เขตบริการที่ 5 - วันที่ 8 ม.ค. 57 ถึง 8 ม.ค. 57
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล นพ.วีชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามเรื่อง Service Plan ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 ณ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการ และ CEO เขตบริการสุขภาพที่ 5 ให้การต้อนรับ
** Link รายละเอียด
ตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสาคร - วันที่ 24 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56
ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศ และ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการ ตรวจราชการ ที่จังหวัด สมุทรสาคร โดยมี นพ.สาธารณสุขจังหวัด ผชช. ผู้อำนวยการ รพ.สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ให้การต้อนรับ
** Link รายละเอียด
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5 - Ratchaburi