Untitled Document
Topic : แผนบูรณาการวัยเรียน
 1. แผนบูรณาการวัยเรียน กรมอนามัย
 2. เครื่องชี้วัด
 3. Anemia ในเด็ก ป1. สำรวจโดยกรอมนามัยปี 2557
 4. Iron deficiency anemia (WHO)


Growth Situation.
 1. เด็กวัยเรียนมีปัญหาระบบข้อมูลว่า การได้มาซึ่งภาวะการเจริญเติบโต (WFA , HFA ,WFH) นั้นต้องประสานกับโรงเรียน ซึ่งเป็น School base ซึ่งไม่เหมือนกับข้อมูลแม่และเด็กที่เป็น Hospital base
 2. ความไม่สมบูรณ์หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลส่งผลให้สถานการณ์ในเรื่องการเจริญเติบโต ไม่ได้ถูกลับไปสู่พื้นที่เพื่อนำไปสู่การวางแผน การตัดสินใจและการแก้ปัญหาเท่าที่ควร
 3. ถ้าได้ข้อมูลพร้อมแล้ว Intervention ในเรื่อง เด็กอ้วน / เด็กเตี้ย นั้นมี CPG ที่มี Evidence base ว่าผ่านการทำที่ได้ผล หรือไม่ (ชมรมโภขนาการเด็ก ที่ได้ CPG เด็กอ้วนแล้ว ซึ่งจะเรียกไปอบรมที่ รพ.เด็กวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นี้)
 4. stunt เป็นปัญหาหรือไม่สำหรับเด็กนักเรียนในเขต ถ้าเครื่องชี้วัดส่วนสูงดีและรูปร่างสมวัย (เป็นเครื่องชี้วัดของกระทรวง) จะสะท้อน HFA เพื่อหา Stunt ได้หรือไม่
Dental Health Situation
 1. ฟันแท้ผุในเด็กนักเรียน ในเด็ก 12 ปี เท่ากับ 55 % ซึ่งมีระบบข้อมูลที่ดี และตัวเลขมีความเชื่อถือได้ เนื่องจากทันตฯ มีระบบเก็บข้อมูลอย่างดี
 2. กลยุทธ์ที่ใช้ คือ เพิ่ม Protective Factors และ ลด Risk Factors ซึ่งต้องทำควบคู่กัน ประเด็นคือ สัดส่วนที่จะใช้ทรัพยากรในแต่ละกลยุทธ์ควรเป็นเท่าไร ถึงจะมีประสิทธิผลมากกว่ากัน (Evidence base)
IQ เกินร้อย
 1. Child Development ที่ดี จะเป็นพื้นฐานให้เด็กมี IQ เกินร้อย
 2. Factors ที่มีผลต่อ Child Development ในช่วง 0-5 ปี ที่จะส่งผลต่อเนื่องไปยังวัยเรียน ได้เตรียมพร้อมแล้วหรือยัง

Stakeholder Analysis & มาตรการ
 1. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (อ้วน/เตี้ย/ฟันผุ/ และที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ IQ) เพื่อให้ได้รับการจัดการที่เหมาะสม
 2. พัฒนาระบบข้อมูล/สถานการณ์ เพื่อให้สามารถคืนข้อมูลให้แก่พื้นที่ในการ แก้ปัญหา/ปรับปรุงงาน
 3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลาการทั้่งระดับปฏิบัติ  และระดับจัดการ ได้แก่ Manager ในระดับต่างๆ เพื่อดูแลภาพรวม และบูรณาการกิจกรรมของวัยทำงานทั้งในระดับ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/เขต
 4. พัฒนารูปแบบบริการ เพื่อลดปัญหา อ้วน/เตี้ย/ฟันผุ

Link วัยเรียนในระดับต่างๆ
 1. ระดับประเทศ
 2. ระดับเขต
 3. ระดับจังหวัด

เอกสารอ้างอิง
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
 1. สรุป Effective Parenting Program พ.ชลทิศ จาก Lancet Series for child development 1&2
 2. Review Maternal & Child (0-5 ปี) & Related Issues  , เอกสารในรูป Word
WHO
 1. WHO Child Growth Standard (Multicenter Growth Reference Standard MGRS)
 2. Child Growth Standard and identification of Acute Severe malnutrition : WHO
 3. Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitor their Elimination WHO
 4. Prevention and control of Iodine deficientcy in pregnant and lactating women and in children less than 2 years old .Conclusion and recommendataion of the technical consultation WHO.
 5. Iodine Deficiency the effect of Neurodevelopment in the child.
 6. Iron deficiency Anemia (IDA) Assessment Prevention and congtrol .A Guide for program manager.
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5 - Ratchaburi