การบริหารจัดการเขตสุขภาพ
Topic : การบริหารจัดการเขตสุขภาพ (ระยะเปลี่ยนผ่าน)

การบริหารจัดการเขตสุขภาพ
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ
 1. คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ (Area Health Board) มีบทบาทหน้าที่บริหารทั้งในส่วนของ Regulator และ provider ภายในขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวง ทั้งนี้ให้ยกเลิก คปสข.
 2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพ (คยข) ทำหน้าที่เป็น Strategic Body เพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่างๆของเขตบริการสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และเน้นประสิทธิภาพ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ จะมีกลไก 2 สวนสนับสนุนการดำเนินงานได้แก่
  1. สำนักงานเขตบริการสุขภาพ (เป็นหน่วยงานในส่วนกลางแต่ตั้งในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเ่ท่ากอง) ประกอบด้วยกลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาบริการ กลุ่มส่งเสริมป้องกัน และกลุ่มบริหาร
  2. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยผ้บริหารของศูนย์วิชาการเขต สถานศึษา และโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ตั้งอยู่ในเขต)
 3. คณะกรรมการหลัก 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านบริการ คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมป้องกัน คณะอนุกรรมการด้านบริหาร คณะอนุกรรมการจะประสานเชื่อมโยงกับคณะทำงานเฉพาะกิจชุดต่างๆ รวมถึงคณะทำงาน Focal Point ของแผนงานสุขภาพเขต โดยมีคณะทำงานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเป็นส่วนประสานการจัดการข้อมูลในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด
1.2 กระบวนการทำงาน
 1. ศูนย์วิชาการเขตจะมีบทบาทด้านวิชาการอย่างเข้มข้น ได้แก่ บูรณาการยุทธศาสตร์ (Strategy) และแนวปฏิบัติ (Guideline) การติดตามและประเมินผล (M&E) ตามประชากรกลุ่มวัยและกลุ่มปัญหาสุขภาพ รวมทั้งการจัดรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Working Team
 2. ให้มีการประชุมหารือผู้บริหาร (Working dialogue) ระหว่าง สธ.กับ สปสช.ระดับเขตอย่างสม่ำเสมอ
 3. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล (M&E) ให้เป็น Internal audit ภายในเขตโดยคณะทำงานเขตและศูนย์วิชาการเขต

กระทรวงเสนอการปรับโครงสร้างให้ ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

กระทรวงได้เสนอโครงสร้าง 3 รูปด้านล่างให้ คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ดังนี้  รายละเอียดแผนปฏิรูปโครงสร้่างกระทรวงสาธารณสุุข

 1. ขอมติที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นชอบ
  1. บทบาทภารกิจใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข
  2. จัดต้องเขตบริการสุขภาพ 1-12 และเขต กทม.
  3. หน่วยงานระดับกรมปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข
 2. มอบกระทรวงสาธารณสุขจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556
 
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5 - Ratchaburi