ประชากรจำแนกรายภาค เชตสุขภาพ
Topic : ประชากรประเทศไทย กลับหน้าเดิม
  • ประชากรทะเบียนราษฎร์ *
  • ประชากรเด็ก/วัยทำงาน/สูงอาย
  • ประชากรจำแนกรายภาค/ช่วงอายุ
  • ปิรามิดประชากร **
  • ประมาณการประชากรเขต
 
 
* 2545-2559 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่วน 2560-2578 ใช้ข้อมูลปี 2559 เป็นปีฐาน คูณด้วยอัตราการเพิ่มประชากรของปี 2560-78 จากการตาดประมาณการประชากร
** การคาดประมาณการประชาชากรไทย 2553-2583 โดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

** Souce : สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  1. GDP ของประเทศปี 2558 และจำแนกรายภาคและรายจังหวัด สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2. Excel GDP ของประเทศ รายภาคและรายจังหวัดปี 1994-2015 สภาพัฒนฯ
  3. วิธีการคำนวณ GDP ด้วยวิธี CVM
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5 - Ratchaburi