Untitled Document
Topic : เยี่ยมเสริมพลังโครงการพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ์ เขต 4,5 วันที่ 8-9 พค.60 ที่ รร.เอเชีย ชะอำ กลับหน้าเดิม
นพ.วัลลภ ไทยเหนือ และผู้บริหารกระทรวงได้แก่ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการเขต 5,6 และรองอธิบดีกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต

วาระการประชุม

 1. เปิดประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย พญ.ประนอม คำเที่ยง
 2. เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาการเด็กไทย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ
 3. การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
  1. นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า / preterm 2
  2. นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
 4. ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย DSPM และการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
  1. เขตสุขภาพที่ 4  โดย นพ.สมยศ ศรีจารนัย สธน.เขต 4
  2. เขตสุขภาพที่ 5 โดย นพ.สราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชที่ 17
 5. การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
  1. นายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี
  2. รองนายกเหล่ากาชาด เพชรบุรี
  3. นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 6. แนวทางการรณรงค์คัดกรองพัฒนการเด็กไทยปี 2560 น.พ.ภูวดล สุระโคตร
 7. การส่งเสริมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2560
  1. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดี กรมอนามัย
  2. นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต
  3. พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี กรมการแพทย
  4. คุณ อัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผอ.สนับสนุนภาคประชาชน กรม สบส.
 8. นำเสนอ Best Practice
  1. เพิ่ม IQ ด้วยอาหารมื้อเช้า  พญ.หทัยรัตน์ อัจจิมานนท์ รพ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  2. นวัตกรรมส่งเสิมพัฒนาเด็ก นส.อรดา วงษ์ไสว รพ.บางแพ
 9. บรรยาย Best Practic บทบาท อสม.ในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  โดย คุณกนิษฐา  ฤทธิ์เต็ม อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาอนามัยแม่และเด็กปี 2560
 10. อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการดำเนินการ
  1. การบริหารจัดการ Key success factors
   1. การสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
   2. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   3. การตอบสนองจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมพัฒนการเด็ก และให้การช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า
   4. การสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับคนทำงานทุกภาคส่วน และการปรับมุมมอง เพื่อไม่ให้พัฒนการล่าช้าเป็นเรื่อง Stigma
  2. วิชาการ
   1. ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มากกว่าการคัดกรอง
    1. เน้นการสร้าง Partnership ให้มาร่วมส่งเสริมพัฒนการเด็ก
    2. อย่าพอใจแค่เด็กพัฒนาการสมวัย ต้องส่งเสริมให้พัฒนาการเกินวัย
   2. มองเรื่องการพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม อาหาร การเลี่ยงดู ไม่เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือทำเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
   3. หาโอกาสพัฒนา เพื่อพัฒนาให้งานดีขึ้น
  3. การติดตามประเมินผล
   1. การมี CPM เพื่อเป็น focal point ในการดูภาพรวมและการสนับสนุน ซึ่งเป็น Success factor ที่ทำให้งานสำเร็จ
   2. DHS เป็นกลไกในการดำเนินการที่มีขนาดพอเหมาะ  ระดับจังหวัดใหญ่ไป ระดับตำบลเล็กไป
   3. Simple & Appropriate technology เป็นตัวสนับสนุนที่สำคัญ
   4. M&E สำคัญ โดยระบบข้อมูลจะช่วยทำให้เราสามารถ CQI งานได้

เอกสารอ้างอิง


ภาพกิจกรรม

น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5 - Ratchaburi