P4P - Pay For Performance
Topic : เขตสุขภาพที่ 5
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ CEO เขตสุขภาพที ่5 มอบนโยบาย
ผู้บริหารของเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมประชุม

Health Reform - 2013 - What New
 1. การแบ่งแยกบทบาทภายในกระทรวงสาธารณสุข (กสธ) ให้ชัดเจน โดยแยกบทบาท Provider กับ Regulator หรือที่เรียกว่า Provider - Regulator Split .โดยใช้คำสั่งภายในกระทรวง (การปฏิรูปเมื่อปี 2545 ได้แยกบทบาทระหว่าง Provider กับ Purchaser โดยใช้ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 2. การพัฒนาบทบาท Regulator หรือ National Health Authority (NHA) ของ กสธ. เบื้องต้นได้กำหนด “เป้าหมาย” ในรูป KPI ระดับกระทรวง ซึ่งปี 2557 มี 50 ตัว (44 ตัวมาจากส่วนกลาง ส่วน 6 ตัวแต่ละเขตกำหนดเอง) Click รายละเอียด
 3. การพัฒนาเขตสุขภาพ โดยมี CEO ทำหน้าที่บูรณาการในการจัดบริการ (Provider) เพืื่อให้สามารถจัดบริการให้เบ็ดเสร็จภายในเขตแบบไร้รอยต่อ และบริหารและจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ และงบลงทุน) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. การพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง Provider กับ Purchaser โดยใช้ PP Model เป็นตัวนำร่อง

ทำไมต้อง Reform และ Reform อย่างไร  
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 กสธ.ได้เรียกผู้บริหาร และตัวแทนของวิชาชีพต่างๆ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย โดยผู้บริหารระดับสูง คือ รัฐมนตรีว่าการ และ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พูดถึงสถานการณ์ของปัญหาว่าหลังจากปี 2545 ที่เริ่มใช้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขมากขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้่านรักษาพยาบาล โดยจ่ายเองลดลง อัตราการใช้บริการเพิ่มจาก 1 ครั้งต่อคนปี เพิ่มเป็นมากกว่า 3 ต่อครั้งต่อวัน ทำให้ Work load การบริการมากขึ้น และหลายโรงพยาบาลประสบปัญหาทางด้านการเงิน โดยประมาณการรายรับ และรายจ่าย ในปี 2557 พบว่าทั้งระบบ รายจ่ายจะมากกว่ารายรับประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ประกอบกับประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ NCD ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องปฏิรูป ไม่เช่นนั้นจะมีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ Click รายละเอียด
 2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงรูปธรรมในการปฏิรูป โดยในระดับส่วยกลางจะมีหน่วยงานขึ้่นมารับผิดชอบเพื่อทำให้บทบาทของ NHA ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบภาพรวมของเขตสุขภาพ Click รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบหลัก CEO ,CFO,CIO,CSO,CHRO,COO,  
 1. CEO (Chief Excutive Officer) คือผู้ตรวจที่จะมาทำหน้าที่เป็น CEO เืพื่อที่จะบริหารจัดการด้าน Provider ในระดับเขต โดยผู้ตรวจจะใส่หมวก 2 ใบ ใบแรกจะเป็น CEO ดูแลเรื่อง Provider ใบที่ 2 คือผู้ตรวจราชการ ดูแลเรื่อง Regulator เนื่องจากพันธกิจของ กสธ.มี 2 เรื่องหลักคือ Provider กับ NHA & Regulator อ่านรายละเอียดแนวทางการบริหารเขตสุุขภาพที่ 5
 2. CIO (Chief Information Officer) มอบ ผชช.ว สสจ.ประจวบเป็น CIO อ่านรายละเอียดแผนพัฒนาข้อมูลข่าวสาร
 3. CFO (Chief Financial Officer)มอบ สสจ.ประจวบเป็น CFO อ่านรายละเอียดแผนการเิงินการคลัง
 4. CSO (Chief Service Officer) มอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี อ่านรายละเอียดใน Service plan
 5. CHRO (Chief Human Resource Officer) มอบผู้ช่วยผู้ตรวจ สะไปทิพย์ อ่านรายละเอียดแผนพัฒนากำลังคน
 6. COO (Chife Operative Officer) เพื่อให้มาดูแลสำนักเขตสุขภาพ โดยสำนักงานเปรียบเสมือนสำนักเลขานุการของ Area health Borad มอบผู้ช่วยผู้ตรวจ พญ.ดารารัตน์ เป็นผู้อำนวยการเขตสุขภาพ โดยสำนักเขตสุขภาพ ออกบบให้เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัด กรม สป.(สถานะเดียวกับศูนย์วิชาการ เช่น ศูนย์อนามัยสังกัดกรมอนามัย , สคร.สังกัดกรมควบคุมโรค ,ศูนย์วิทยาศาสตร์ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ สังกัด กรมสนับสนุน )
Link ไปยัง Page ของโครงสร้างและการบริหารจัดการเขตสุขภาพ

แผนงานสุขภาพ 20 แผนงาน
Link โครงสร้าง 20 แผนงาน

เครื่องชี้วัด 50 ตัว
 1. เครื่องชี้วัดระดับกระทรวง 44 ตัว (สุขภาพกลุ่มวัย 10 ตัว , บริการ 26 ตัว ,บริหาร 8 ตัว)
 2. เครื่องชี้วัดระดับเขต 6 ตัว (วัคซีน, ทันตกรรม , เบาหวาน-ความดัน , มะเร็งปากมดลูก , ควบคุมโรค , ผู้สูงอายุ)
 3. ตัวชี้วัดระดับพื้นฐาน (ฺBasic Service Indicators) อีกจำนวนหนึ่ง
Link ไปยัง Page เครื่องชี้วัด KPI

เอกสารอ้างอิง นโยบายของผู้บริหารกระทรวง
 1. Health Care System in Thailand .Past - Present and where is the future (นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์)
 2. การดำเินินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์)
 3. เอกสาร การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้่างระบบราชการกระทรวงสาธารณสุุข
 4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ KPI กสธ.ปี 2557
 5. แนวทางการบริหารเขตสุุขภาพที่ 5( นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ)
เอกสารอ้างอิงแผนงานของเขตสุขภาพ (ด้านบริการ ด้านส่งเสริมป้องกัน และด้านบริหาร)
 1. Service Plan 10 สาขา
  1. สาขาหลัก สูติ ศัลย์ Med เด็ก Ortho
  2. ทารกแรกเกิด
  3. มะเร็ง
  4. โรคหัวใจ
  5. จิตเวช
  6. ตา
  7. ไต
  8. ทันตกรรม
  9. NCD
  10. PCU
 2. ส่งเสริม ป้องกัน - กลุ่มวัย
  1. หญิงตั้งครรภ
  2. เด็กวัยเรียน
  3. วัยรุ่น
  4. วัยทำงาน
  5. ผู้สูงอายุ
 3. ส่งเสริมป้องกัน - Area Health
  1. Food Safety
  2. CD ไข้เลือดออก วัณโะรค
  3. Supportive Environment.
  4. การมีส่วนร่วมของประชาชน
 4. ด้านบริหาร
  1. ข้อมูลข่าวสาร
  2. การบริหารกำลังคน/จริยธรรม
  3. การเงินการคลัง
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5 - Ratchaburi