Department of Health Residency Training Program - Preventive Medicine (Public Health)
 
Department of Health Residency Training Program
Topic : Maternal Mortality Surveillance system.

 1. กระบวนการเก็บรวบรม/Verified ข้อมูลและการจัดการความรู้
 2. Flow ระบบข้อมูลที่บันทึกเกี่ยวกับแม่ตาย
 3. ผลลัพธ์การดำเนินการส่งผลต่อการลด อัตรา แม่ตาย
 4. ระบบเฝ้าระวังแม่ตาย on web
 5. การจัดการความรู้ และ Knowledge Asset
 6. ภาพกิจกรรมแสดง Security & BCP

กระบวนการในเก็บรวบรวม/Verified ข้อมูลและการจัดการความรู้

 1. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ระดับ รพ.
 2. เรื่องแม่ตายต้องนำสู่วาระการประชุมของ MCH board ระดับจังหวัด เพื่อหาโอกาสพัฒนา และป้องกันการเกิดซ้ำ
 3. หลังจากประชุมสรุปในแบบ ก.1 และ ก.2 รวบรวมให้ศูนย์เขต
 4. ศูนย์เขตส่งกรมอนามัยเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของประเทศ
 5. คืนข้อมูลให้ระดับจังหวัด/เขต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนในระดับจังหวัด/เขต
 6. ประชุม Tuesday Regular Meeting เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของประเภท/รายเขต
  1. ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ มอบผู้รับผิดชอบศึกษาเพิ่มเติม (Search or Research)
  2. ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
  • เยี่ยมเสริมพลังในระดับพื้นที่
  • ทบทวนเพื่อปรับ แผนปฏิบัติการ / งบประมาณหรือทรัพยากร / แผนยุทธศาสตร์ / KPI / นโยบาย นำเข้าสู่ Loop ของการวัดวิเคราะห์ จัดการความรู้ในรอบต่อไป

Flow ระบบข้อมูลที่บันทึกเกี่ยวกับแม่ตาย


ผลลัพธ์การดำเนินการ click ที่ภาพเพื่อ Link


ระบบเฝ้าระวังแม่ตาย On web

 1. Accuracy ศูนย์เขตเป็นผู้บันทึกข้อมูลจาก ก.1/ก.2 หลังผ่านการประชุม Mortality Conference จาก MCH board ระดับจังหวัด
 2. Realtime Processing สามารถได้ข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ/เขต และคืนข้อมูลให้ระดับเขต/จังหวัด/สถานบริการ
 3. Security
  1. 2 Tiers - แยก Data base Server จาก Web Server โดย Data base Server รับ IP จาก Web server เดียวเท่านั้น ไม่รับจาก IP อื่นๆ
  2. Back up Site คนละอาคารกับ Server และ DR site ระหว่างกรมอนามัยกับศูนย์อนามัยที่ 5
  3. ระบบ Password
  4. ระบบไฟสำรอง Generator ขนาด
 4. Cofidentiality ปกปิดสำหรับผู้ไม่เกี่ยวข้อง เปิดเผยเท่าที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. BCP (Business Continuity Plan)

Link ระบบเฝ้าระวังแม่ตาย


การจัดการความรู้และ Knowledge Asset :

 1. สรุปเกี่ยวกับแม่ตาย
 2. มาตรฐาน รพ.และ Power point ที่เป็น Best content เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  1. มาตรฐานโรงพยาบาล - อนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
  2. การป้องกันการตายของมารดาในประเทศไทย (maternal Mortality) นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์
  3. Quality LR นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
  4. แบบวิเคราะห์การตายของมารดาและทารก ก.1 และ ก.2
 3. ที่ได้รางวัล TPSA
  1. MCH board ล้านนา One Page Summary , ฉบับเต็มที่ส่งขอรับรางวัล
  2. นวัตกรรมถุงตวงเลือด เพื่อประเมินการเสียเลือดในระหว่างคลอดของผู้รับบริการคลอด
  3. Success Story of Blood Collection Bag to Assess Post partumm Hemorrhage
 4. การถอดบทเรียนที่ได้จากการเยี่ยมเสริมพลัง
  1. จังหวัดเชียงใหม่ กรณีแม่ฆ่าตัวตายระหว่างตั้งครรภ์
  2. จังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ ที่มีบริบท ของสังคม วัฒนธรรม ศาสนาที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น
  3. สถานการณ์แม่ตายของเขต 12 (เขตจังหวัดภาคใต้สุด)

ภาพกิจกรรมแสดง IT Security

1.Primary site อยู่ที่ กรมอนามัย DR site อยู่ที่ G Cloud และที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
2.เครื่องปั่นไฟ 300 เมกกะวัตต์ พร้อมทำงานถ้ากระแสไฟฟ้าหลับ มีน้ำมันสำรอง 200 ลิตร
3.เครื่อง Server อยู่ที่ตึกอำนวยการ เครื่อง Back up อยู่ที่ตึกฝึกอบรมห่าง 200 เมตร

Web Server แยกจาก Database Server โดย Database Server รับ IP เฉพาะจาก Web Server ที่กำหนดเท่านั้น

 
แผนเผชิญเหตุ เมื่อไฟไหม้ ไม่สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและเครื่องปั้นไฟ โดยซ้อมแผนร่วมกับ ดับเพลิง และ ปพ
เคลื่อนย้านคนไข้จากตึก 4 ชั้น ลงมาด่านล่าง มาที่โรงอาหาร
   
   
 
Knowledge Center : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Copyright © 2015 Department of Health Ministry of Public Health.