template
Topic : Implementation : Plan Policy Admin
หลักการ
  1. Policy & Plan ถูกออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องกับทางเลือกทางกลยุทธ์ (Strategic Choice)
  2. Plan & Policy จะเป็นเครื่องชี้นำการตัดสินใจในการดำเนินการ และเป็นเครื่องมือที่ให้แผนกลยุทธ์ทำงานได้
  3. ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรเพื่อให้ประเด็นที่สำคัญในแผนกลยุทธ์ถูกบรรจุเข้าไปในแผนหรือนโยบาย และเป็นแผนที่นโยบายที่สามารถปฏิบัติได้ โดยไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎี
แผนและนโยบาย ประกอบด้วย (อย่างน้อย)
  1. ส่วนผสมทางการเงิน (Financial Mix) ได้แก่ เงินทุน ,การซื้อ หรือการเช่าซื้อ ,ความเสี่ยงทางด้านการลงทุน ,การใช้ทรัพยากร, การเงินและการบัญชี
  2. ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่ ผลิตภัณพ์และตลาด ,การตลาดและการกระจายสินค้า , การตั้งราคาและหีบห่อ
  3. ส่วนผสมทางการผลิต หรือบริการ (Production & Operational Mix) ได้แก่ กำลังการผลิตและการใช้กำลังการผลิต สถานที่ผลิตหรือบริการ การบำรุงรักษาและการซื้อทดแทน
  4. R&D Mix ประกอบด้วย การวิจัยในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ การวิจัยพื้นฐานหรือวิจัยประยุกต์ การวิจัยเกี่ยวกับการทำการตลาดเชิงรุกหรือเชิงรับ
  5. Personal ได้แก่ การรับเข้าเจ้าหน้าที่ใหม่ การกระจายบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธำรงรักษาบุคลากร
  6. ประเด็นทางกฎหมาย
  7. การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
แผนและนโยบายที่พัฒนาสำหรับการปฏิบัติการ ของงานหนึ่งต้องประสานสอดคล้องกับงานอื่นๆ และเหมาะสมกับทางเลือกเชิงกลยุทธ์ และทันเวลาในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตัวอย่าง กลยุทธ์และแผน (Business strategy & Plan)
  กลยุทธหดตัว กลยุทธ์คงตัว กลยุทธ์ขยายตัว
การตลาด บ่งชี้สายผลิตภัณฑ์ที่จะลดการลงทุน (ในส่วนที่ยอดขายต่ำ หรือกำไรต่ำ) ทำการผลิตในสายการผลิต ที่อัตราทำกำไรสูง ขยายและปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญด้านปริมาณการผลิต มากกว่าผลกำไรต่อหน่วย
การผลิต บ่งชี้โีีรงงานที่จะทำการปิด (โรงงานที่กำลังการผลิตต่ำ) เลื่อนเวลาการลงทุน ซื้ออุปกรณ์และโรงงานวงเงิน 1 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน เท่่าที่จำเป็นเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่
แผน HRD ลดจำนวนบุคลากร ในส่วนที่การผลิตในอนาคตลดลง หรือบุคคลที่มีอายุมาก เพิ่มงบการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร จัดการของผู้บริหาร จ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตัวแทนจำหน่าย และบุคลากรที่ทำหน้าที่วิจัยพัฒนา บุคลากรสายการผลิต และผู้บริหาร
แผนการเงิน ลดการจ่ายเงินปันผล และบริหารจัดการกระแสเงินสด พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้มแข็งของงบดุล เพิ่มสัดส่วนของหนี้สินและทุนขึ้น 30% ประเมินผลกระทบจากนโยบาย การจ่ายเงินปันผลที่จะกระทบกระแส เงินสด
ระยะเวลา ขายโรงงานและลดคนภายใน 1 ปี งดจ่ายเงินปันผลทันที คงตัวประมาณ 3 ปี ยกเว้นมีโอกาสอำนวยถึงขยายตัว ประเมินส่วนแบ่งการตลาด และสถานะทางด้านการเงินหลังจาก 2 ปี
Strategic Management (อ้างอิงหนังสือของ Lawrence R.Jauch ,Wiilium F.Glueck และ Marketing Management - Philip Kotler)
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health