Mission & Objective
Topic : Environment

ความหมายของ Environmental Analysis and Diagnosis
 1. Environmental Analysis คือกระบวนการที่ผู้วางแผนกลยุทธ์ได้ติดตามภาคส่วนของสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาโอกาสและสิ่งคุกคามที่มีต่อองค์กร (Environmental Analysis is the process by which strategist monitor the environmental sectors to determine opportunities and threats to the firm)
 2. Environmental Diagnosis ประกอบด้วยการตัดสินใจเชิงบริหาร เพื่อประเมินข้อมูลทีมีนัยสำคัญ (โอกาสและสิ่งคุกคาม) ที่ได้จากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (Environmental Diagnosis Consists of managerial decisions made by assessing the significant of the data (opportunities and threats) of the environmental Analysis.
สรุป การ ทำ Environmental Diagnosis คือการประเมินว่า ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ Environmental Analysis นั้นข้อมูลใดมีความสำคัญ ข้อมูลใดไม่สำคัญ ข้อมูลใดควรนำมาใช้ ข้อมูลใดไม่ควรนำมาใช้

หัวข้อในการทำ Environmental Analysis
 1. สิ่งแวดล้อมทั่วไป ( General Environment) ได้แก่
  1. Socio Economic ปัจจัยทางเศรฐกิจและสังคม เช่น AEC ,GDP ของประเทศ 
  2. Technology.มีการเปลี่ยนแปลงทาง Technology อะไร การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วหรือไม่ เช่นเรื่อง IT มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
  3. Government นโยบายของรัฐบาล หรือของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การรวม 3 กองทุน โดยในเบื้องต้นจะให้ สปสช.เป็น Clearing House ,การเปลี่ยนลูกจ้างประจำเป้น พนักงานสาธารณสุขจะกระทบอะไรบ้าง นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และปริญญาตรี 15,000 นโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ หลักประกันสุขภาพส่งผลต่อโรงพยาบาลกรมวิชาการอย่างไร เป็นต้น
 2. Industry
  1. Customer เช่น การเปลี่ยนแปลง Life style ,หรือเศรษฐานะ ของผู้บริโภค
  2. Supplier
  3. Competitors
 3. International เช่น AEC , Medical Hub

Factors to be analyzed in the competitor Factor:
 1. Avialability of substitute.
 2. Major strategic changes of current competitors.
 3. Entry and Exit of major competitors
 4. Industrial Environment

Analysis and diagnosis of the industrial Environment
 1. Market and Customer
  • Size (Present and potential)
  • Growth and Cyclicality (Product Life Cycle)
  • Customer segment and utilities.
  • Foreign opportunity.
 2. Suppliers.
  • Avialability of need inputs.
  • Cost of input
  • Exist and entry of suppliers.
  • Power of the suppliers.
 3. Competitors.
  • Concentration ratio (number of firms and market share control)
  • Capacity utilization.
  • Exist and Entry barrier especially foreign threats of entry.
  • Competitors behavior.
  • Strategic groups and mobility accross strategic groups
  • Availability and cost of substitutes from other industries.

Environmental Threat and Opportunity Profile (ETOP)
หลังจากทำการประเมินสิ่งแวดล้อม (Evironmental Analysis) แล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการทำการวินิจฉัยสิ่งแวดล้อม (Environemtal Diagnosis) ว่า
 1. สิ่งแวดล้อมใดที่มีนัยสำคัญ (Significant) จะนำเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมาพิจารณาเท่านั้น
 2. สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญนั้น สิ่งแวดล้อมใดเป็นโอกาส (Oppurtunity) สิ่งแวดล้อมใดที่เป็นสิ่งคุกคาม (Threat) บ่อยครั้งที่สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นทั้งโอกาส และเป็นทั้งสิ่งคุกคาม ก็ต้อง หกลบกลบล้าง เพื่อสรุปสุดท้ายว่า เป็น บวก (+) หรือ ลบ (-) หรือไม่บวกไม่ลบ (0) เช่นการปฏิรูประบบสาธารณสุขและเขตสุขภาพ คือ โอกาสหรือสิ่งคุกคาม หรือเป็นทั้งโอกาสและสิ่งคุกคาม
 3. จากนั้นก็มาทำเป็นตารางที่เรียกว่า ETOP ดังตารางด้านล่าง โดย ETOP คือส่วนหนึ่งของ SWOT Analysis (ส่วนของ OT คือ Opportunity and Threat)
หมายเหตุ
 1. การพิจารณาว่าสิ่งแวดล้อมใดมีความสำคัญ อะไรเป็นโอกาศ อะไรเป็นสิ่งคุกคาม ต้องเป็นคนที่รอบรู้ว่า มีสิ่งแวดล้อมอะไรที่จะมากระทบเรา และต้องมองให้ออกว่ากระทบองค์กร อย่างไร โดยเป็นการมองอย่างไม่มีอคติ (ฺBias) ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องอาศัยมุมมองจากบุคคลภายนอกมองเข้ามา หรือที่เรียกว่า Outside in
 2. ETOP เป็น Input ที่สำคัญในกระบวนการต่อไปของการทำแผนกลยุทธ์ เพราะถ้าประเมินผิด กระบวนการถัดโดยเฉพาะการเลือกแผนกลยุทธ์ก็จะผิดไปด้วย

บทบาทของผู้วางแผนกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยสิ่งแวดล้อม
ในการจัดทำแผนกลยุทธ์นั้น  ผู้ที่ทำหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ มักจะเป็น 1.ผู้บริหารระดับสูงสุด 2.ผู้ที่องค์กรมอบหมายให้ทำหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ 3.คณะกรรมการบริหารขององค์กร 4.ที่ปรึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารระดับสูงทำการวิเคราะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมมากกว่ากลุ่มอื่น แต่วิธีการศึกษามักศึกษาจากการสอบถาม พูดคุยมากกว่าจะศึกษาจากเอกสาร หรือทำการศึกษาเป็นทางการ ดังตารางด้านล่าง ซึ่งต่างกับ การศึกษาปัจจัยภายในเพื่อหาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งผู้วางแผนกลยุทธ์มักจะทำการศึกษาน้อยมาก
ผู้วางแผนกลยุทธ์
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
การวินิจฉัยและการตัดสินใจ
สอบถาม
ศึกษาเอกสาร
ศึกษาอย่าง เป็นทางการ
MIS
ผู้บริหารระดับสูงสุด บ่อยครั้ง นานๆครั้ง นานๆครั้ง นานๆครั้ง เป็นผู้ดำเินินการ
ผู้ที่องค์กรมอบหมาย บ่อยครั้ง บางครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ให้คำแนะนำเมื่อร้องขอ
ฺคณะกรรมการบริหาร บางครั้ง นานๆครั้ง นานๆครั้ง นานๆครั้ง ให้คำแนะนำบางครั้ง
ที่ปรึกษา นานๆครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่มีข้อมูล ถูกว่าจ้างเพื่อให้คำแนะนำในบางครั้ง
Strategic Management (อ้างอิงหนังสือของ Lawrence R.Jauch ,Wiilium F.Glueck และ Marketing Management - Philip Kotler)
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health