Mission & Objective
Topic : Mission & Objective

ความหมายของ Mission (พันธกิจ)
2 คำถามที่องค์กรถูกถามในการช่วงการทำ  Corporate Level Strategy คือ
 1. " What Business are we in ? "  คำตอบของคำถามแรก ต้องพิจารณาประเด็นของ Mission definition (Scope of business Activities)
" Why are we in business ? "  คำตอบของคำถามที่สอง เกี่ยวข้องกับกำหนดเป้าประสงค์ (Objective) ที่องค์กรจะบรรลุ
Mission คือ คำตอบของคำถามที่ว่า ."Why you Exist ? "  ทำไมองค์กรของคุณถึงต้องมีอยู่ และต้องคงอยู่นานเท่าไร คำตอบคือ องค์กรของเราต้องคงอยู่เพื่อสร้างกิจกรรมเพื่อให้สังคมเป็นผู้ประเมินคุณค่าของเราว่าเราสร้างคุณค่าได้มากน้อยเท่าไร (Do Function which is valued by Society) คำตอบของคำถามว่า จำเป็นต้องมีองค์กรคุณนานเท่าไร คำตอบคือ นานเท่านานตราบเท่าที่สังคมยังประเมินว่ากิจกรรมที่เราทำมีคุณค่าเพียงพอ ในการทำแผนยุทธศาสตร์นั้น ต้องยืนบนสมมุติฐานที่ว่า แผนนั้นต้อง Guarantee Organization long term survival & sucess.
ฺBusiness Definition เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ, กิจกรรม (Activities) หรือหน้าที่ (Function) และตลาด ที่องค์กรของเราต้องการทำให้ลุล่วงอย่างดีเลิศ

Why Objectives.
 1. Objective help define the organization in its environment .องค์กรส่วนใหญ่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นความชอบธรรมของการคงอยู่ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงให้ลูกค้า สังคม หรือส่วนราชการต้นสังกัดได้เห็นคุณค่าของการคงอยู่ การกำหนด Objective จะทำให้สามารถเห็นรูปธรรมได้ชัดกว่า การกำหนดพันธกิจอย่างเดียว
 2. Objective help in coordinating decision and decision makers. การที่องค์กรประกาศ เป้าประสงค์ จะทำให้บุคลากรขององค์กรได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ทำให้ลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
 3. Objective provide standards for assessing organization performance. ถ้าองค์กรไม่ได้กำหนดเป้าประสงค์ ก็เป็นการยากที่จะวัดผลการดำเินินงานขององค์กรเนื่องจากไม่รู้จะวัดอะไร
 4. Objective are more tangible targets than mission statement. เป้าประสงค์มีความชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมมากกว่าการกำหนดพันธกิจเท่านั้น

Example of Objective :
 1. Customer เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพหรือปลอดภัย ,ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 2. Social and Enviroment เช่น Good Citizenship , Corporate social Responsibility , Geen Organization
 3. Personnel เข่น Employee satisfaction and development
 4. Effient organization เช่น Low cost ,
 5. Market Leadership เช่น Leading in innovation.
 6. Financial เช่น Continuity of profit , maximization of dividends or shares price or stockholder

ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนด Mission & Objective
 1. แรงบีบจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ส่วนราชการต้นสังกัด (Force in the Environment : Stakeholder)
 2. ขนาดขององค์กร และแรงบีบหรือการเมืองภายในองค์กร (Internal resource and power relationship) องค์กรขนาดใหญ่จะมีทรัพยากรที่มากพอ ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าองค์กรขนาดเล็ก นอกจากนั้นแรงบีบหรือการเมืองภายในก็จะมีผลต่อการกำหนด Mission / objective เช่นหน่วยงานที่มีสหภาพแรงงาน หรือกลุ่มผลประโยชน์ (Interest group) เข้มแข็ง หรือ การกำหนดเป้าประสงค์จำเป็นต้องฟังเสียงของสหภาพแรงงานด้วย ท้ายที่สุดคือ การปกปิดข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานก็จะส่งผลต่อการกำหนดเป้าประสงค์ขององค์กรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่นการปกปิดยอดขายที่ลดลงของฝ่ายการตลาด
 3. ประเภทของผู้บริหาร (Values System of top management) เช่น บริหารแบบราชการ (Bureaucartic) บริหารตามอำเภอใจ (Personalized) บริหารแบบอุดมคติ (Ideologic) บริหารแบบมืออาชีพ (Professional) บริหารแบบการเมือง (Politicized) ผู้บริหารประเภทต่างๆ ก็จะกำหนด พันธกิจ / เป้าประสงค์ ที่แตกต่างกันไป
 4. การพัฒนาองค์กรในอดีตที่ผ่านมา (Past development of the firm.) อดีตเคยทำอย่างไร ปัจจุบันก็จะทำตามแบบแผนนั้น หรือค่อยต่อยอดจากเดิม แล้วแต่แรงบีบจากสิ่งแวดล้อม ว่ามากหรือน้อย
Six Pure power Configulations affecting objectives formulation.
External Coalition (พันธมิตรภายนอก)
Internal Coalition (พันธมิตรภายใน)
Power configulation (แบบแผนของอำนาจ)
Dominate (ชี้นำ) Bureaucratic (ทำงานแบบราชการ) The instrument (กลไกที่เกิดผล)
Passive (เชิงรับ ไปเรือยๆ) Bureaucratic (ทำงานแบบราชการ) The Closed system (ระบบปิด)
Passive (เชิงรับ ไปเรื่อยๆ) Personalized (ตามอำเภอใจ) Autocracy (เผด็จการ)
Passive (เชิงรับ ไปเรื่อยๆ) Ideologic (อุดมคติ) The Missionary (นักบวช)
Passive (เชิงรับ ไปเรื่อยๆ) Professional (มืออาชีพ) The meritocracy (ระบบคุณธรรม)
Divided (แบ่งแยกเพื่อปกครอง) Politicized (การเมือง) The political Arena
Source : Henry Mintzberg ,Power in and around Organizations (Engel-wood Cliffs, N.J: Prentice-Hall ,1983) p.307

Values Toward Various Group in the Strategic Situation
Value 1
Value 2
การอธิบาย
Very combative Very Passive ผู้บริหารบางคนเชื่อว่าต้องตีตลาด บางคนเชื่อไปเรื่อยๆดีกว่า
very innovative Non innovative ผู้บริหารเชื่อว่าถ้าจะทำให้สำเร็จต้องสร้างนวัตกรรม บางคนเชื่อปล่อยให้คนอื่นทำผิดพลาดก่อน
Risk oriented Risk-aversive ผู้บริหารบางคนเชื่อว่าจะสำเร็จอย่างยิ่งต้องกล้าเสี่ยง แต่บางคนไม่ตัดสินใจเพราะไม่กล้าเสี่ยง
Quality Quantity ผู้บริหารบางคนเชื่อว่าถ้าจะำสำเร็จต้องเน้นคุณภาพ บางคนเชื่อว่าจะสำเร็จต้องเน้นเชิงปริมาณ
Autocratic Participative ผู้บริหารบางคนเชื่อมั่นตนเอง ตัดสินใจโดยไม่ต้องการมีส่วนร่วม บางคนเชื่อว่าต้องบริหารแบบมีส่วนร่วม
Personal Goal Shareholder Goal ผู้บริหารบางคนเชื่อประโยชน์เบื้องต้นต้องอยู่ที่องค์กร แต่บางคนเชื่อว่าประโยชน์เบื้องต้นต้องอยู่ที่ผู้ถือหุ้น (ส่วนราชการผู้ถือหุ้นคือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ)

ใครเป็นผู้กำหนด Mission & Objective
 1. แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level strategy) ผู้เป็นหลักในการกำหนด ได้แก่
  • ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) as the strategist
  • เจ้าของบริษัท (Enterpreneurs as the strategist.
 2. แผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจภายใต้องค์กร (Business Level Strategist) ผู้เป็นหลักในการกำหนด ได้แก่
  • SBUs executives as strategist
  • General Manager as the strategist
  • Planner and Strategic Manangment.
  • Strategic Management Consultant
  • Lower level participants.

สาเหตุที่ทำให้การวางแผนกลยุทธ์ล้มเหลว
 1. ผู้จัดทำแผนกลยุทธ์วางแผนกลยุทธ์ที่ทะเยอทะยานเกินไป หรือขาดความรอบคอบ โดยละเลยสัญญาณเตือนทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือจะกล่าวได้ว่า ระบบการวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร (ETOP)
 2. ผู้จัดทำแผนกลยุทธ์ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์ที่ใช้อยู่เดิม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการผู้บริหารไม่รับฟังเสียงทัดทานจากผู้ปฏิบัติระดับล่าง หรือการที่ไม่ศึกษาปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง
 3. ผู้ที่หน้าที่สูงสุดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ไม่ยอมจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยเห็นว่าองค์กรสามารถที่บริหารจัดการได้โดยไม่ต้องวางแผนกลยุทธ์
 4. แผนกลยุทธ์ล้มเหลวเนื่องจากผู้วางแผนกลยุทธ์วางแผนกลยุทธ์ที่ท้าทายเกินไปโดยไม่พิจารณาองค์กรมีจุดอ่อนทางด้านทรัพยากร ซึ่งเกิดจากการไม่ได้วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (SAP) อย่างดีพอ

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Mission & Objective

 1. เปลี่ยน Mission เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้บริหาร (The aspiration levels of managers)
 2. เปลี่ยน Mission เนื่องจากเิกิดวิกฤติ (The mission can change in a crisis)
 3. เปลี่ยน Mission เนื่องจากความต้องการของผู้ถือหุ้น(เอกชน) หรือ ส่วนราชการต้นสังกัด (หน่วยราชการ) หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่นๆที่มีอิทธิพลต่อองค์กร หรือกลุ่มผลประโยชน์ภายในองค์กร (Demands form coalition groups that make up the enterprise)
 4. เปลี่ยน Mission เนื่องจากเป็นวงจรชีวิตปกติขององค์กร (Normal life cycle change may occur which alter goal orientation) องค์กรก็มี Life Cycle เหมือนคน (ศาสนาพุทธได้กล่าวว่า สรรพสิ่ง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป  เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิด ตั้งอยู่เนื่องจากเหตุและปัจจัยให้ตั้งอยู่ ดับไปเนื่องจากเหตุและปัจจัยให้ดับไป)
Human Stage
Prime life trust
Organization objective
strategic focus for an organization
Birth บาดเจ็บและการอยู่รอด เอาตัวรอด สร้างองค์กรใหม่ สร้างเอกลักษณ์และหาทรัพยกร ให้เพียงพอ
Infancy ปรับตัว และสนใจตนเอง กำหนดพันธกิจ และปรับตัวในสิ่งแวดล้อม กำหนด ผลิตภัณฑ์ ตลาด และหน้าที่
Young เติบโตอย่างรวดเร็ว เติบโตเชิงปริมาณ เพิ่มส่วนแบ่งตลาด และขยายพื้นที่การขายหรือบริการ
Young adult สร้างสรรค์และค้นหา สร้่างเอกลักษณ์ และจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร กำหนดผลิตภัณฑ์ ตลาด และหน้าที่ขึ้นใหม่หลังการพัฒนา
Adult สร้างตัวตนชัดเจน เติบโตเชิงคุณภาพและสร้างชื่อเสียง เก็บเกี่ยวรางวัล และกำไร
Maturity มั่นคงเหมือนเดิม รักษาสถานภาพเดิม อุทิศให้สังคม รักษาตำแหน่งและสถานภาพเดิม
Old age อยู่รอด เน้นการอยู่รอด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และเลิกกิจการที่ไปไม่ไหว
Strategic Management (อ้างอิงหนังสือของ Lawrence R.Jauch ,Wiilium F.Glueck และ Marketing Management - Philip Kotler)
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health