มูลนิธิ พิพิธภัณฑ์เสือป่า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
ก่อนการก่อตั้งมูลนิธิ
อาคารสโมสรเสือป่าตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์อนามัยที่ 4 โดยก่อสร้างประมาณปี พ.ศ.2456 และกรมศิลปากรได้ชึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542  ในปี 2554 ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้เชิญประชุม ส่วนราชการและประชาชนที่ผูกพันกับอาคารเสือป่า สรุปการประชุมได้ดันี้
 1. อาคารเสือป่ามีคุณค่าทางประวัติ มีพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์เคยเสด็จมาที่อาคารนี้ จึงควรปรับปรุงอาคารสโมสรเสือป่า ให้เป็นพิิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบพระราชกรณียกิจของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเสือป่า
 2. อาคารสโมสรเสือป่า เคยเป็นสถานที่ในการให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ การควบคุมคุดทะราด กามโรค และใช้เป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับงานอนามัยเจริญพันธุ์ จึงควรใช้พื้นที่ชั้นบนของอาคาร เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ การสาธารณสุขของราชบุรีจากอดีตถึงปัจจุบัน
 3. ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมประวัติของอาคารสโมสรเสือป่าทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องเสือป่า และที่เกี่ยวกับทางสาธารณสุข
 4. ศูนย์อนามัยที่ 4 ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ โดยประสานกับทางจังหวัดเพื่อทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และหาแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำิเนินการ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 (น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุง) ได้เสนอโครงการเพื่อของบพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ 2554 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุเทพ โกมลภมร) ได้อนุมัติงบประมาณ 1,500,000 บาท โดยแบ่งงบประมาณดังกล่าวเป็น 2 ส่วนคือ
 1. ส่วนแรก 800,000 บาท เป็นส่วนของการออกแบบเพื่อใหใช้พื้้นที่ทั้ง 2 ชั้นของอาคารสโมสรเสือป่า ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการแสดงนิทรรศการอย่างถาวร โดยชั้นล่างจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสือป่า และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 ส่วนชั้น 2 เป็นเรื่องราวของการสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัท Red Spot เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ออกแบบพิิพิธภัณฑ์
 2. ส่วนที ่2 จำนวน 700,000 บาท เป็นส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการดำเนินการให้เป็นพิพิธภัณฑ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุเทพ โกมลภมร) ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด เพื่อกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่นำเสนอในพิพิธภัณฑ์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบของบริษัท Red Spot ได้แก่
 1. คณะำทำงานกำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับเสือป่า และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6
 2. คณะทำงานกำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
บริษัท Red Spot ได้นำกรอบเนื้อหาที่คณะทำงาน 2 ชุดกำหนด เพื่อออกแบบเรื่องที่จะนำเสนอในพิพิธภัณฑ์ โดยออกแบบที่จะนำเสนอจริงในอาคารเสือป่า และส่งงาน ในเดือนมีนาคม 2555 แบบดังกล่าว จะเป็นแบบที่จะใช้ในการหาผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามแบบต่อไป โดยวงเงินที่จะดำเนินการตามแบบดังกล่าวที่บริษัทประเมินราคาออกมาคือ 20 ล้านบาท

เนื่องจากอาคารสโมสรเสือป่าซึ่งก่อสร้างในปี 2456 ทำให้บางพื้นที่มีการเสื่อมโทรมตามกาลเวลา จึงจำเป็นที่จะต้องทำการบูรณะให้มีสภาพที่ดีก่อนที่จะดำเนินการตามแบบ ศูนย์อนามัยที่ 4 จะให้กรมศิลปากร เพื่อทำการออกแบบบูรณะอาคารสโมสรเสือป่า และศูนย์อนามัยที่ 4 ได้ขออนุมัติอธิบดีกรมอนามัย (นพ.สมยศ ดีรัศมี) เพื่อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษโดยใช้เงินบำรุงของศูนย์อนามัยที่ 4 โดยราคากลางในการบูรณะเท่ากับ 4.8 ล้านบาท


การตั้งมูลนิธิ พิพิธภัณฑ์เสือป่า ราชบุรี
มูลนิธิได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
 1. เผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ก่อตั้งเสือป่า และ ลูกเสือไทย ตลอดจนพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย
 2. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ และเสือป่าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัย และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสู่ประชาชนให้กว้างขวาง อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น
 4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการระดมทุนเพื่อการศึกษาวิจัย บริการส่งเสริมสุขภาพ
 5. ร่วมมือกับสถาบันหรือองค์การอื่นๆ เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
เครื่องหมายของมูลนิธิ
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
สถานที่ตั้งมูลนิธิ ศูนย์อนามัยที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000