Topic : การประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557
แถวนั่งจากซ้ายไปขวา นายธนกฤต วิรุฬห์ภูติ รองประธานสภา อบจ.ราชบุรี ,นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายก อบจ.,น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิีฯ ,นพ.พนัส พฤกษ์สุนันท์ รองประธาน มูลนิธิฯ ,นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล เลขานุการ มูลนิธิฯ
แถวยืนจากซ้ายไปขวา นางปราณี ภาคสวรรค์ เหรัญิกมูลนิธิฯ , นางนันทา ชวนชม พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลเมืองราชบุรี ,นายจรัล จักรวาลชัยศรี กรรมการมูลนิธิ ,นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ อดีตประธานสภา อบจ., นางรสริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักงานปลัด อบจ , นายบุญช่วย เอื้ออรุณชัย กรรมการมูลนิธิฯ,นายประกิจ ธาราพันธ์ กรรมการ ,นายมนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ กรรมการ ,นายยง ดือขุนทด กรรมการ , นายทันทิตย์ ชอบธรรม กรรมการ , นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ กรรมการ

วาระก่อนการประชุม
 1. คุณวลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี ได้บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี โดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ และกรรมการเสนอให้หารือ ผู้บริจาค เพื่อนำเงินบริจาค จัดตั้งเป็นกองทุน ภายใต้มูลนิธิฯ
 2. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง อบจ.ราชบุรี กับ มูลนิธพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี โดย อบจ.สนับสนุนงบประมาณ 2 ล้านบาท สำหรับการจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี
ที่
รายการ
งบประมาณ (บาท)
1.
ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 ห้องภาคภูมิราชบุรี โซน A โดยจัดทำซุ้มโค้งส่วนแสดงนิทรรศการ และจัดทำรูปภาพติดผนังส่วนแสดงนิทรรศการ วงเงิน
760,410 บาท
2.
พื้นที่จัดแสดงชั้นที่ 1 ห้องที่ 2 (ห้องราชาผู้กล้า) โดยเป็นการจัดทำฉากและพื้้นหลังส่วนแสดงนิทรรศการ และ จัดทำตู้แท่น ฐาน หุ่นและวัสดุจำลอง ส่วนแสดงนิทรรศการ
1,239,490
รวมงบประมาณ
2,000,000
วาระการประชุม
 1. ประธานแจ้งให้ทราบ
 2. รับรองรายงานการประชุม
 3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  1. การหาทุนให้กับมูลนิธิ
   1. ให้ทำหนังสือถึง คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ นพ.พิชิต สุวรรณปราการ เพื่อขอทุน
   2. หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และบริษัทที่ทำกิจการเกี่ยวกับพลังงานของ จังหวัดราชบุรี เพื่อของบบริจาค
   3. ทำเรื่องเสนอหน่วยงานต่างๆเพื่อขอทุน เช่น อบจ. เทศบาล เป็นต้น
  2. มอบคณะอนุกรรมการเพื่อตัดสินเกี่ยวกับรูปแบบพระราชานุสารีย์ ได้แก่ อาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ ,อาจารย์ทันทิตย์ ชอบธรรม , นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ โดยในหลักการ เป็นพระราชานุวารีย์ ในอริยบทยืน ในท่าบัญชาการรบเสือป่า
 4. รายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี 2556 รายละเอียด Click ที่นี่
 5. แผนการดำเนินงานมูลนิธิปี 2557 จะประกอบด้วย 2 ส่วน
  1. ส่วนที่จ่ายจากเงินมูลนิธิ จากเงินของมูลนิธิ รวม 794,400 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบในหลักการที่ให้จ่ายจากมูลนิธิ จำนวน 794,400 ตามแผนงานโครงการที่กำหนด โดยให้ทำหนังสือสรุปรายรับรายจ่ายแจ้งกรรมการมูลนิธิทุก 2 เดือน
   1. การจัดงานรำลึก 101 ปี เสด็จประพาสราชบุรี 200,000 บาท
   2. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในแม่และวันพ่อ 12,000 บาท
   3. นิทรรศการถาวรและระบบไฟฟ้าในห้องบรรยายสรุป 578,400 บาท
   4. การบริหารมูลนิธิ 4,000 บาท
  2. ส่วนที่จะจ่าย ในกรณีทีสามารถหาเงินบริจาค หรือได้สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
 6. รับรองงบดุลของมูลนิธิปี 2556
  1. ทรัพย์ิสินรวม 2,270,275.24 บาท โดยเป็นเงินสด และเงินฝาก รวม 1,287,296.24 บาท มูลค่าคงคลัง (เหรียญหลวงพ่อแก่นจันทน์) 982,979 บาท
  2. งบรายรับรายจ่าย มีรายรับ จนถึงวันที่ 21 เม.ย.57 เท่ากับ 359,182.68 รายจ่าย 157,301.09 บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย 201,881.59 บาท
 7. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิปี 2557 ที่ประชุมเห็นชอบ นายสุทธิศักดิ์ เทียนทอง ใบอนุญาตเลขที่ 6796
 8. การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิเพิ่มเติม
  1. นพ.พิภพ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แทน นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ ที่ย้ายเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (คณะกรรมการโดยตำแหน่ง)
  2. นางปราณี ภาคสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 เป็นกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ แทน นางลัคนาพร เอกปภัสร์ ที่เกษียณอายุก่อนกำหนด (คณะกรรมการโดยตำแหน่ง)
  3. นายยง ดือขุนทด ข้าราชการบำนาญ อดีด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2
  4. นายสุรพล พึ่งธรรม รอง ผอ.โรงเรียนเบญจมราชทิศ ราชบุรี
  5. นายทันทิตย์ ชอบธรรม อาจารย์ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมือง ราชบุรี
  6. นายณรงค์ เทียมเมฆ ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง

เอกสารประกอบการประชุม
 1. เอกสารประกอบการประชุมมูลนิธิิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ครั้งที ่1/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557
 2. สรุปรายงานการประชุม มูลนิธิิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ครั้งที ่1/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
สถานที่ตั้งมูลนิธิ ศูนย์อนามัยที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000