การวาง Master plan ของอาคารของศูนย์อนามัยที่ 4 ปี 2555 - 2568

หมายเหตุ ภาพจำลองภูมิทัศน์ด้านหน้าของอาคารสโมสรเสือป่า พ.ศ.2558 ด้านหลังคือภาพถ่ายจริงของอาคารสโมสรเสือป่า ภายหลังการปรับปรุงหลังคาจะใช้กระเบื้องสีแดงแทนตามที่กรมศิลปฯเห็นชอบ

หมายเหตุ ภาพด้านหน้าเป็นภาพจำลองโดยมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 6 อยู่หน้าอาคาร ส่วนอาคารที่เป็นฉากหลัง ไม่ใช่รูปถ่ายของอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี จริง

การวางผังหลังของอาคารของศูนย์อนามัยที่ 4 (Building Master Plan)
ในปีงบประมาณ 2556 กรมอนามัยได้ตั้งงบประมาณในหมวดงบลงทุนในการก่อสร้าง อาคาร ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ NICU ให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 4 วงเงิน 94 ล้่านบาืท โดยผูกพัน 2 ปีงบประมาณคือ งบประมาณ 2556-2557 ถ้าผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา อาคารดังกล่าวจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2558 ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนดังกล่าว แผนหลักของอาคาร (ฺBuilding Master Plan) จะเป็นดังนี้
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
 • จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้อาคารสโมสรเสื่อป่าราชบุรี
2554
570,000
งบพัฒนาจังหวัด
 • จัดจ้าง ออกแบบนิทรรศการถาวรเพื่อแสดงในอาคารเสือป่า (บริษัท Red Spot)
2554
930,000
งบพัฒนาจังหวัด
 • จัดจ้าง ออกแบบการบูรณะอาคารสโมสรเสือป่า (บริษัทฐานอนุรักษ์)
2554
20,000
เงินบำรุง
 • จัดจ้าง ปรับปรุง/บูรณะอาคารสโมสรเสือป่า ตามแบบที่บริษัทอนุรักษ์ ออกแบบ โดยกรมศิลปากรเห็นชอบ
2556
4,890,000
เงินบำรุง
 • เชิญกองแบบแผนเพื่อกำหนด Master plan ของอาคารต่างๆในศูนย์
2556
   
 • จัดจ้าง จัดนิทรรศการถาวรตามแบบที่บริษัท Red Spot ได้ออกแบบ
2556-57
14,321,730
หาทุนจากแหล่งต่างๆ
 • ขอพระราชทานอนุญาตในการสร้างพระราชานุสาวรีย์ราชกาลที่ 6
2556-57
   
 • ว่าจ้างบริษัทเพื่อทำการออกแบบการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้า (ภูมิทัศน์ รั้ว รวมถึงพระราชาสาวรีย์ )ให้สอดคล้องกับอาคารสโมสรเสือป่า และพระราชาสาวรียรัชกาลที่ 6
2556-57
500,000
งบพัฒนาจังหวัด
 • ย้ายบริการผู้ป่วยนอก ห้องคลอด ห้องผ่าตัด NICU และบริการผู้ป่วยในบางส่วนไปที่อาคารใหม่  จากนั้นรื้อถอนอาคารผู้ป่วยหลังเดิมที่ก่อสร้างเมือปี 2512 ที่อยู่ด้านหน้าอาคารสโมสรเสือป่า
2558
   
 • จัดจ้าง ในส่วนของการสร้่างพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
2558
2,155,270
งบพัฒนาจังหวัด
 • จัดจ้าง ในส่วนของการปรับภูมิทัศน์ และรั้ว
2558
4,684,000
เงินบำรุง
 • ทำเรื่องเสนอกองแบบแผน เพื่อออกแบบอาคารผู้ป่วยในและงานสนับสนุน
2565
   
 • เสนอของบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและงานสนับสนุน จากกรมอนามัย
2566-68
  งบประมาณกรมฯ
เลื่อน Mouse ไปที่รูปเพื่อดูแผนอาคารสถานที่ภายในศูนย์อนามัยที่ 4 ในปี 2558
เลื่อน Mouse ไปที่รูปเพื่อดูแผนอาคารสถานที่ภายในศูนย์อนามัยที่ 4 ในปี 2568
ภาพจำลอง หมายเลข 1 .อาคารสโมสรเสือป่า, 2.ห้องคลอด , 3.สหกรณ์เดิม 4.Ward 3, 5.อาคารหลังใหม่ 4 ชั้น
 
ภาพจำลอง การขยับรั้วออกเพื่อให้พื้นที่ด้านหน้ามากขึ้น
ภาพจำลอง รั้วด้านหน้าและด้านข้าง
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
สถานที่ตั้งมูลนิธิ ศูนย์อนามัยที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000