คณะกรรมการมูลนิธิ พิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด
คณะกรรมการมูลนิธิ
น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ
ประธานกรรมการ
น.พ.พนัส พฤกษ์สุนันท์
รองประธานกรรมการ
นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี
รองประธานกรรมการ
พระครูสิริคณาภรณ์
กรรมการ
พระครูโสภณปัญญาวัฒน์
กรรมการ
น.พ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์
กรรมการ
น.ส.นารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์
กรรมการ
นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ
กรรมการ
นายมนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ
กรรมการ
นายประกิจ ธาราพันธ์
กรรมการ
นายบุญช่วย เอื้ออรุณชัย
กรรมการ
นางกนกนวล เอกปภัสร์
กรรมการ
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
กรรมการและเลขานุการ
นายจรัญ จักรวาลชัยศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
สถานที่ตั้งมูลนิธิ ศูนย์อนามัยที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000