หน่วยควบคุมคุดทะราด
พ.ศ.249x-2506
  • ปี 2493 เริ่มดำเนินงานโครงการควบคุมคุดทะราดระยะถาวร โดยได้รับความร่วมมือจาก WHO
  • ปี 2494 ขยายงานควบคุมคุดทะราดมารวมอยู่กับกองควบคุมกามโรค จัดตั้งเป็น “กองควบคุมกามโรคและคุดทะราด”
  • ปี 2509 โครงการควบคุมโรคคุดทะราดระยะถาวรได้สิ้นสุดลง และมอบหมายงาน (Integrated) การดำเนินงานให้กับสถานีอนามัยของจังหวัดเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและกวาด ล้างจนกว่าจะหมดสิ้นไป
  • ปี 2515 โอนกองควบคุมกามโรคและคุดทะราด ไปสังกัดกรมการแพทย์และอนามัย
    • จัดตั้งหน่วยควบคุมกามโรคขึ้นในส่วนกลางเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขจันทร์ฉิมไพบูลย์ (ต่อมาย้ายมาที่ภาษีเจริญ)
    • แบ่งการบริหารงานส่วนภูมิภาคเป็น 9 เขต เพื่อให้การนิเทศและควบคุมกำกับหน่วยงานควบคุมกามโรคจังหวัด ดังนี้ เขต 1 สระบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 อุบลราชธานี เขต 4 ขอนแก่น เขต 5 ลำปาง เขต 6 นครสวรรค์ เขต 7 ราชบุรี เขต 8 ชุมพร เขต 9 สงขลา
  • ปี 2517 กรมควบคุมโรคติดต่อได้แบ่งส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ทำให้กองควบคุมกามโรคและคุดทะราด เปลี่ยนชื่อเป็น “กองกามโรค” สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ
พ.ศ.2507
รูปถ่ายประมาณปี 2707 นายวิทย์ วงศ์ไทยที่ 3 จากขวา จากภาพจะเห็นมีมุขหน้า ซึ่งปัจจุบันได้ถูกรื้อออกไปแล้ว
นายวิทย์ บุญไทย มารับราชการครั้งแรกในวันที่ 22 มิ.ย.2507 โดยครั้งแรกบรรจุที่กรุงเทพฯก่อน และต่อมาย้ายมาที่ราชบุรีในปีเดียวกัน โดยทำงานควบคุมกามโรคและคุดทะราด ที่อาคารเสือป่าแห่งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานร่วมกันในขณะนั้นได้แก่ น.พ.ส่วน ดำรงสกุล ประสิทธิ์ อิ่มแก้ว นายรวย ใจธัญสุนทร
มีผู้มารับบริการที่อาคารเสื่อป่า วันละ 30-40 คน ส่วนใหญ่จะมารับรักษาด้วยเรื่องกามโรคมากกว่า สำหรับคุดทะราดจะพบประมาณวันละ 1 ราย ส่วนใหญ่เป็นระยะ 2 (ระยะรองพื้น) โดยมีส้นเท้าหนาขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกับคนยากจน ที่ทำกสิกรรม ส่วนคนเมืองไม่ค่อยเป็น นายวิทย์ บุญไทย ทำหน้าที่ครบวงจรตั้งแต่ทำ Lab ตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา โดยการรักษาขณะนั้นจะใช้ยาฉีด Procain Penicilin G in oild 2% 1.2 ล้าน Unit ฉีดเข้ากล้ามโดยใช้เข็มเบอร์ 20 ขนาดยาวเป็นพิเศษ  แล้วติดตาม Titer ถ้า Titer ลดลงก็ไม่ต้องฉีดอีก สถานการณ์ของคุดทะราดในช่วงปี 2507 ดีขึ้นกว่าเดิมมาก และถูกกวาดล้างจนหมดไปประมาณปี 2514 สำหรับกามโรคที่พบมากในขณะนั้นคือ หนองใน เนื่องจากราชบุรีมีซ่องแถวสะพานแดง ซอยชาวดิน ที่ตั้งของร้านสวอยในปัจจุบัน โรงแรมอารยะ เป็นต้น ซ่องที่ชาวบ้านคุ้นหู ได้แก่ ซ่องยายแจ๋ ดง ดา จ่าหริ จ่าเสริฐ ป้าแจ๋ว เป็นต้น ผู้มารับบริการจึงมีทั้งชายนักเที่ยวและหญิงโสเภณี
การใช้งานของอาคารเสือป่า ชั้นล่างใช้สำหรับการบริการผุ้ป่วยกามโรคและคุดทะราด ต่อมาศูนย์ช่าง และสุขาภิบาลเขต 7 มาขอใช้สถานที่ จึงแบ่งพื้นที่กัน โดยอาคารเสือป่าซีกตะวันออก (ติดถนน) เป็นที่ทำงานของศูนย์ช่าง และสุขาภิบาลเขต 7 ส่วนซึกตะวันตกเป็นที่ทำงานของกามโรคและคุดทะราด สำหรับชั้นบนเป็นบ้านพักของนายแพทย์อริน สวรชร (นายแพทย์อนามัยจังหวัดในขณะนั้น)
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
สถานที่ตั้งมูลนิธิ ศูนย์อนามัยที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000