Untitled Document
ประวัติอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี
ถ่ายเมื่อปี 2509 ใช้เป็นสถานควบคุมคุดทะราด มุขหน้ายังอยู่
ถ่ายเมื่อปี 2521 รื้อมุขหน้าประมาณปี 2510-2511
ถ่ายเมื่อปี 2555 ก่อนทำการบูรณะ
ถ่ายเมื่อปี 2556 ภายหลังการบูรณะ
ภายในบริเวณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีอาคารเก่าอยู่ 1 หลังมีชื่อว่า อาคารสโมสรเสือป่า ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันปีที่สร้าง มีเพียงหลักฐานยืนยันว่าได้ก่อสร้าง โดยสมาชิกเสือป่า พ่อค้าประชาชน จัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯถวายล้นเกล้า รัชกาลที่ ๖ ก่อนปี พ.ศ. 2456 เนื่องจากมีการกล่าวในจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวัน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 6 พ.ศ. 2456 ความว่า ...วันที่ 20 กันยายน เวลาบ่าย เสด็จเยี่ยมโรงทหารกองพลที่ 4 มณฑลราชบุรี...แล้วเสด็จประทับเสวยเครื่องว่างที่สโมสรเสือป่าเมืองราชบุรี แล้วเสด็จทอดพระเนตรไฟฉายของทหารที่หน้าสโมสรเสือป่า แล้วเสด็จกลับพลับพลาที่ประทับ... ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นทรงปั้นหยาตามแบบที่นิยมสร้างกัน ในสมัย รัชกาลที่ 5-6 หลังคาคาดว่าได้ถูกบูรณะเปลี่ยนใหม่หลังคามุงกระเบื้องว่าว สีแดง ชั้นล่างตรงกลางเป็นบันไดไม้ขนาดใหญ่ ด้านข้างเป็นห้องใหญ่สองห้อง พื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังของอาคาร ทั้ง 2 ชั้น เป็นราวระเบียงปูนประดับด้วยหัวเสือปูนปั้น พื้นระเบียงชั้นล่างด้านหน้าปูกระเบื้องเคลือบเขียนสี ส่วนด้านหลังเป็นพื้นไม้ อาคารชั้นบนเป็นพื้นไม้ทั้งหมด ช่วงกลางราวระเบียง มีป้าย สโมสรเสือป่า ตามประวัติศาสตร์ของกิจการเสือป่า พบว่าหลังจาก รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่าครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ในประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และทรงโปรดเกล้าฯให้ขยายกิจการลูกเสือไปยัง 18 มณฑล ในปี 2455 มีกองลูกเสือ 162 กอง ต่อมาทรงกำหนดให้กองเสือป่าแต่ละกองมี สโมสรเสือป่า สำหรับเป็นที่ชุมนุมสังสรรค์ เป็นที่เล่นกีฬาต่างๆ อีกทั้งเป็นที่อบรมสั่งสอน และประชุม ปรึกษากิจการเสือป่าด้วย สโมสรเสือป่าจัดตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2454 บริเวณสนามเสือป่า ต่อมาทรงให้จัดตั้งสโมสรเสือป่าขึ้นตามหัวเมืองต่างๆ เมื่อกองเสือป่าเลิกไป สโมสรเสือป่าได้แปรสภาพเป็นสโมสรข้าราชการ หรือ เป็นสโมสรของจังหวัด หรือ เป็นสถานที่ราชการไป นอกจากนี้อาคารสโมสรเสือป่า จังหวัดราชบุรี ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจาก อดีตพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับพัก ณ อาคารหลังนี้ คือ ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๖ เคยเสด็จมาประทับพักเสวยเครื่องว่าง และทอดพระเนตรไฟฉายของทหาร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ อีก ๓๕ ปี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (สมัยดำรงพระอิสริยยศ เป็นพระอนุชาธิราช) พร้อมด้วย สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์(พระอิสริยยศ ขณะนั้น)ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพักเสวยเครื่องว่าง ณ อาคารหลังนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ต่อมาอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ทำการของ หน่วยควบคุมกามโรค และคุดทะราด ที่ทำการของศูนย์อนามัยที่ ๔ ปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542

สรุปประวัติและการใช้อาคาร
 • สร้างปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฎ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2456 เพื่อใช้ในกิจการเสือป่า และเป็นที่สังสรรของเหล่าเสือป่าของจังหวัดราชบุรี
 • 20 กันยายน 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเยี่ยมโรงเรียนกองพลที่ 4 มณฑลราชบุรี เสด็จทอดพระเนตรในโรงทหาร แล้วเสด็จประทับเครื่องเสวยเครื่องว่างที่สโมสรเสือป่าเมื่องราชบุรี แล้วเสด็จทอดพระเนตรไฟฉายของทหาร ที่หน้าสโมสรเสือป่า แล้วเสด็จกลับพลับพลาที่ประทับ (รายละเอียด)
 • ภายหลังปี พ.ศ.2468 ที่รัชกาลที่ 6 สวรรคต กิจการเสือป่าก็ไม่ได้รับการฟื้นฟู อาคารสโมสรเสือป่า ไม่ปรากฎว่าถูกใช้อย่างไร
 • 17 กุมภาพันธ์ 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังสโมสรเสือป่า (ปัจจุบันอยู่ในศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ได้ทรงปฏิสันถารกับราษฎรที่มารับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิด จากนั้นเสวยเครื่องว่าง ณ อาคารสโมสรเสือป่า แล้วเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ (รายละเอียด)
 • ปี พ.ศ.2491-2503 มีการระบาดของคุดทะราด กองควบคุมกามโรคและคุดทะราด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดราชบุรี เพื่อขอใช้อาคารสโมสรเสือป่า เื่พื่อเป็นสถานที่ควบคุมคุดทะราด โดยในช่วงแรกได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากแพทย์ชาวต่างประเทศด้วย ประมาณปี 2500 เป็นต้นไป อาคารสโมสรเสือป่า จึงใช้เป็นสถานที่ในการให้การรักษาคุดทะราด ซึ่งประมาณปี 2510 สถานการณ์ของคุดทะราดในจังหวัดราชบุรี ถูกกวาดล้างจนหมดไป อาคารสโมสรเสือป่า จึงใช้เป็นสถานที่ให้ให้การรักษากามโรค (รายละเอียด)
 • ปี พ.ศ.2522 อาคารของศูนย์กามโรคเขต 7 ก่อสร้างแล้วเสร็จ การรักษากามโรคจึงย้ายจากอาคารสโมสรเสือป่า ไปยังอาคารที่สร้างใหม่ ทางศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 จึงใช้ประโยชน์ของพื้นที่อาคารสโมสรเสือป่าแทนศูนย์กามโรคเขต 7
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี พื้นที่ 1 งาน 92 ตารางวา เป็นโบราณสถาน จึงงดใช้พื้นที่สำหรับการบริการ
 • ปีงบประมาณ 2554 ได้ของบพัฒนาจังหวัดราชบุรี จำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอาคารสโมสรเสือป่า ให้เป็นพิพิธภัณธ์เสือป่า ราชบุรี โดยแบ่งงบประมาณ ออกเป็น 2 ส่วนคือ
  • ออกแบบพิพิธภัณฑ์ งบประมาณ 800,00 บาท โดยชั้นล่าง จะเกี่ยวกับความเป็นมาของเสือป่า ส่วนชั้นบนของอาคารสโมสรเสือป่า จะเป็นประวัติเกี่ยวกับการสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัท Red spot เป็นบริษัทที่ได้รับเลือกให้ออกแบบ
  • จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในพิพิธภัณฑ์ จำนวน 700,000 บาท
 • ปี พ.ศ.2555 ได้ตั้งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์เสือป่า ราชบุรี โดยมี น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ เป็นประธานมูลนิธิ  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 เป็นเลขานุการมูลนิธิ วัตถุประสงค์ เพื่อจะบูรณะอาคารสโมสรเสือป่า และปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องเสือป่า และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และการสาธาณสุขของจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (รายละเอียด)
 • ปี 2555 ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้ออกแบบการปรับปรุงอาคาร โดยแบบได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมศิลปากร โดยบริษัทบายนัท เป็นบริษัทที่ได้รับเลือก ทำสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 งบประมาณ 4.8 ล้านบาท จากเงินบำรุง ระยะเวลาปรับปรุง 240 วัน
 • วันที่ 4 มีนาคม 2556ุ ได้ทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอพระบรมราชานุญาต ปรับปรุงอาคารสโมสรเสือป่า   และทางศูนย์อนามัยที่ 4 ได้ มอบพื้นที่ให้บริษัท บายนัท ทำการปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
 • วันที่ 6 กันยายน 2556 บริษัทบายนัืืท ได้ส่งมอบงาน การบูรณะอาคารสโมสรเสือป่าให้กับศูนย์อนามัยที่ 4
 • ในปีงบประมาณ 2557 ได้งบสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดทำนิทรรศการถาวรในส่วนของห้องบรรยาย และห้องแสดงกิจการเสือป่า โดยภายในมีหุ่นขี้ผึ้งของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ในอิริยาบททรงบัญชาการซ้อมรบเสือป่า ฉากหลังเป็นภาพของการซ้อมรบ ด้านหน้ามีโต๊ะแสดงการเดินทางของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทางรถไฟจากสถานีบางกอกน้อยมาลงที่สถานีรถไฟราชบุรี และสถานที่ที่พระองค์เสด็จในช่วงวันที่ 18-25 กันยายน 2456

สิ่งของดั้งเดิมที่อยู่ภายในอาคารสโมสรเสือป่า
 • เก้่าอี้ ที่อยู่ที่อาคารสโมสรเสือป่า เจ้าหน้าที่ของงานควบคุมกามโรค สำนักควบคุมโรคที่ 4 ได้มอบคืนอาคารสโมสรเสือป่า โดยที่พนักพิง มีแกะสลัก อักษร สสร. ย่อมาจากสโมสรเสือป่าราชบุรี โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่อาคารดังกล่าวเล่าว่า มาทำงานประมาณปี 2510 ก็เห็นเก้าอี้ดังกล่าวอยู่แล้ว เดิมมี 4 ตัว และมีโต๊ะตัวกลางอีก 1 ตัว แต่ต่อมาชำรุดเสียหาย เหลือเพียง 2 ตัว เหตุที่นำมาคืน เนื่องจากเชื่อว่า เป็นเก้าอี้ของรัชกาลที่ 6 จึงไม่กล้านั่ง แต่นำไปเก็บรักษาไว้ มีการบันทึกว่าในวันที่ 20 กันยายน 2456 รัชกาลที่ 6 เสด็จมาที่อาคารสโมสรเยื่อป่า เพื่อทรงเครื่องว่าง จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า เก้าอี้ดังกล่าว เป็นเก้าอี้ที่รัชกาลที่ 6 ทรงนั่งในขณะที่เสด็จมาที่สโมสรเสือป่า ?
 • อ่างอาบน้ำทำด้วยโลหะ อยู่ที่ชั้นบน ต่อมาสถานที่ได้ถูกปรับเปลี่ยน จึงได้วางไว้ด้านบน ยังไม่ทราบความเป็นมาว่า มาตั้งแต่ก่อสร้างอาคารสโมสรเสือป่าเมื่อ 100 ปีก่อน หรือนำมาไว้ในภายหลัง

การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ในอาคารสโมสรเสือป่า
ภาพที่ 1. อาคารสโมสรเสื่อป่า ถ่ายเมื่อปี 2509 ขณะนั้นใช้เป็นอาคารควบคุมโรคคุดทะราด (Yaw หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าไทกอ) ซึ่งได้ถูกกวดล้างหมดจากจังหวัดราชบุรีในปี 2510 หลังจากนั้น อาคารสโมสาเสือป่า จึงถูกใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วยกามโรคแทน (สังเกตจากภาพ อาคารเสือป่าก่อนที่จะก่อสร้างอาคารผู้ป่วยของศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ที่ด้านหน้าอาคารสโมสรเสือป่า ยังมีมุขที่ด้านหน้าอาคาร และกระเบื้องเป็นกระเบื้องว่าว บันไดมี 4 ขั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นตัวอาคาร ) ก่อนปี 2517 ยังไม่ได้ก่อตั้งกรมควบคุมโรคติดต่อ งานควบคุมโรคติดต่อจึงขึ้นตรงต่อกรมอนามัย และก่อนปี 2517 ยังไม่มีสาธารณสุขจังหวัด โดยอนามัยจังหวัดขึ้นตรงต่อกรมอนามัย

ภาพที่ 2. ภาพถ่ายประมาณปี 2510 เกี่ยวกับรับประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับการตรวจ Lab ที่เกี่ยวกับกามโรคและคุดทะราด สังเกตจากภาพ นายวิทย์ วงศ์ไทย ผู้อำนวยการศูนย์กามโรคเขต 7 ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้ใช้อาคารสโมสรเสือป่าแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยกามโรค

ภาพที่ 3  ภาพที่ทำการอนามัยจังหวัดและหน่วยควบคุมกามโรคจังหวัดราชบุรี โดยกรมอนามัยได้งบประมาณ 450,000 บาทในปี 2509 ขณะนี้อาคารหลังนี้อยู่ที่โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ ในส่วนที่ติดกับศูนย์วิศวกรรมทางการแพทย์ที่ 1  เนื่องจากในปี 2509 จังหวัดราชบุรี (นายจันทร์ สมบูรณ์กุล เป็นผู้ว่าราชการในขณะนั้น) ได้ทำการตกลงกับสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดที่ดินของศูนย์ราชการจำนวน 10 ไร่เพื่อให้กรมอนามัยใช้ประโยชน์ ทางกระทรวงศึกษาธิการมีพื้นที่ติดต่อกับที่ดินกล่าว เพื่อย้ายโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์มาสร้างใหม่ที่นี่ จึงแลกที่ดินบริเวณอาคารเสือป่า จำนวน 11 ไร่ พร้อมอาคารสโมสรเสือป่า ที่เป็นของกระทรวงศึกษาธิการให้กับกรมอนามัย เพื่อแลกกับ อาคารที่ทำการอนามัยจังหวัดและหน่วยควบคุมกามโรคและที่ดินจำนวน 10 ไร่ ของกรมอนามัย หน่วยงานของกระทรวงสาธารสุขจึงมีที่ตั้งในบริเวณอาคารสโมสรเสือป่า จนถึงปัจจุบัน


ภาพที่ 4 ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้แลกที่ดินกับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ก็ได้มาก่อสร้างที่ทำการต่างๆในบริเวณถนนศรีสุริยวงศ์แทนในปี 2510 ได้ก่อสร้างที่ทำการศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 โรงพยาบาลแม่และเด็ก วิทยาลัยพยาบาลและผดุลครรภ์ รวมถึงอาคารเฉลิมราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ได้พระราชทานแบบและพระราชทรัพย์่ส่วนพระองค์ให้สร้างเพื่อเป็นโรงอาหารให้แก่ผู้ป่วย โดยได้ทำการเปิดทำการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512

ภาพที่ 5 และ 6 รถพระที่นั่ง และพยาบาลให้การต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ในวันเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512

ภาพที่ 7 อาคารเฉลิมราช เป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแบบก่อสร้างและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างให้เป็นโีีรงอาหารใหักับผู้ป่วย สร้่างแล้วเสร็จปี 2511


ภาพที่ 8 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณถนนศรีสุริยวงศ์ในปี 2519 ซึ่งยังไม่เจริญ รถราก็โล่งไม่ติดเหมือนปัจจุบัน

 

ภาพที่ 9 อาคารสโมสรเสือป่า (ถ่ายเมื่อปี 2521) ขณะนั้นยังใช้เป็นสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยกามโรค และตั้งแต่ปี 2517 ได้ก่อตั้งกรมควบคุมโรค ศูนย์กามโรคเขต 7 จึงขึ้นกับกรมควบคุมโรคติดต่อ และในปี 2517 ได้มีการปฏิรูประบบสาธารณสุขในส่วนภมิภาค โดยโอนสถานบริการทั้งหมด (โรงพยาบาลและสถานีอนามัย) ไปขึ้นกับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป) เปลี่ยนชื่อจากอนามัยจังหวัดเป็นสาธารณสุขจังหวัด และขึ้นตรงต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ 10   อาคารของศูนย์กามโรคเขต 7 สร้างแล้วเสร็จในปี 2522 จึงย้ายที่ทำการจากอาคารสโมสรเสือป่า ไปที่อาคารแห่งใหม่ โดยที่ตั้งของศูนย์กามโรคเขต 7 อยู่ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอาคารอำนวยการของศูนย์อนามัยที่ 4  หลังจากที่งานควบคุมโรคติดต่อได้ย้ายไปอาคารใหม่ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวแทน
ภาพที่ 11 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี พื้นที่ 1 งาน 92 ตารางวา เป็นโบราณสถาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 จึงงดใช้พื้นที่สำหรับการบริการ
ภาพที่ 12. อาคารสโมสรเสือป่าถ่ายเมื่อปี 2555 ก่อนที่จะทำการบูรณะ เนื่องจากสภาพของตึกทรุดโทรม โดยเฉพาะชั้น 2 ที่คานด้านบนทรุดลงมา จนต้องนำเสามาค้ำไว้ เพื่อป้องกันหลังคาจะถล่มลงมา จึงได้ให้กรมศิลปากรออกแบบการบูรณะ เพื่อที่จะรักษาสถาปัตยกรรมให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด โดยได้ทำการประกวดราคาเพื่อบูรณะอาคารสโมสรเสือป่าในวงเงิน 4.8 ล้านบาท โดยใช้เงินบำรุงของศูนย์อนามัย และมอบพื้นที่ให้บริษัทบายนัทเพื่อดำเนินการบูรณะในวันที่ 4 มีนาคม 2556 (สังเกต กระเบื้องที่ใช้เป็นกระเบื้องลอน และสีของอาคารเป็นสีเทา และบันไดก่อนที่จะก้าวขึ้นตัวอาคารเหลือเพียง 1 ขั้น จากเดิมที่มี 4 ขั้น เนื่องจากถมดินและเทปูนทับ ทำให้ด้านล่างของอาคารเป็นโพรงที่เป็นพื้นที่ว่าง ขังน้ำที่อยู่ด้า้นล่างของอาคาร ทำให้ตัวอาคารชื้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต่อไปต้องหาวิธีการในการระบายน้ำจากใต้อาคาร เพื่อไม่ให้อาคารชื้น)
ภาพที่ 13 อาคารเสือป่าภายหลังการบูรณะ โดยบริษัทบายนัท ได้ส่งมอบงานให้ศูนย์อนามัยที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 โดยปรับความแข็งแรงให้กับโครงสร้างเดิม เปลี่ยนกระเบื้องให้กลับมาเป็นกระเบื้องว่าวตามเดิม (ภาพที่ 1 ถ่ายเมื่อปี 2509 เป็นกระเบื้องว่าว ภาพที่ 3 เมื่อปี 2521 เป็นถูกเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอน) และใช้สีกระเบื้องเป็นสีแดง ส่วนสีของอาคารใช้สีเหลืองแทน เนื่องจากอาคารสมัยนั้น จะใช้กระเบื้องสีแดง ตัวอาคารสีเหลือง และประตูสีเขียว โดยสีของตัวอาคารจะไม่ใช้สีทา โดยผสมสีเข้าไปกับปูนที่ฉาบแทน (ดูสีจะไม่เรียบเหมือนสีที่ทา เพื่อรักษาให้ดูเก่า) โดยจะอนุรักษ์อาคารหลังนี้เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้นล่างสำหรับพระราชกรณียกิจของเสือป่า และลูกเสือ ชั้นบนเป็นกิจการของสาธารณสุขของราชบุรี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกำลังหางบประมาณสนับสนุน โดยจะดำเนินการในส่วนพระราชกรณียกิจของเสือป่าและลูกเสือก่อน ในช่วงที่รองบประมาณเฉพาะชั้นบนอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านบริการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ไปพลางก่อน เนื่องจากตัวอาคารเข้ากับบรรยากาศของความเป็นไทย และอาคารนี้ในอดีตก็ใช้เพื่อการให้บริการในด้านสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล
 1. Web site ราชบุรีศึกษา
 2. หนังสือ ช่วงหนึ่งแห่งกาลเวลา อาจารย์ประพิน ออกเวหา
 3. คำสัมภาษณ์อาจารย์ ประพิน ออกเวหา ผู้ที่เคยมาทำความสะอาดอาคารสโมสรเสือป่า เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2489 ขณะนั้นอาจารย์ประพิน ออกเวหาเป็นนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 4. คำสัมภาษณ์นายวิทย์ บุญไทย อดีต ผู้อำนวยการศูนย์กามโรคเขต 7 ผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมคุดทะราดในอาคารสโมสรเสือป่า ตั้งแต่ปี 2507
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
สถานที่ตั้งมูลนิธิ ศูนย์อนามัยที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000